Genový klíč 55 a kentauři – část I

posted in: kontemplace a články | 0

Chirón a příchod kentaurů

 

Vždy jsem byl fascinován silou a mytologií spojovanou s různými planetami ve vesmíru. Mezi nejsilnější a nejtajemnější z těchto mýtů jistě patří postava Chiróna, který je také znám jako zraněný léčitel. Z mého studia Human Designu jsem věděl, jak vlivný je archetyp Chirona při pohledu na mapu osobnosti (pozn. překladatele: v astrologii tzv. horoskop, tedy astrologická tabulka nebo diagram zachycující postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi, nejčastěji v den narození). Klasická astrologie také přijala Chiróna jako extrémně silného původce mnoha změn a posunů, které se v současné době odehrávají na naší planetě. Protože planetce Chirón (někdy také známé jako Kiron) trvá 51 let než dokončí svůj oběh kolem Slunce, její návrat do naší mapy osobnosti značí velmi intenzivní období a spouští kulminaci transformace, která může pomoci vypustit náš nejvyšší potenciál do světa.

 

Objevení Chiróna v roce 1977 se jeví, jako by se na mnoha úrovních otevřel portál do nové budoucnosti. Od jeho objevení bylo pozorováno a pojmenováno mnoho dalších mimozemských objektů a asteroidů. Zdá se, že s obrozením Chirónova archetypu byl odemčen mocný mytologický proud. Pokud byste si dali práci a prohledali internet, našli byste mnoho komunit, které diskutují o těchto nových mýtech a jejich dopadu na náš život. V následujícím článku bych chtěl kontemplovat Chirónovův archetyp ve světle genového klíče 55.

 

Podle mytologie byl Chirón jeden z kentaurů – rasy bytostí se spodní část těla, jež byla koňská s lidským trupem a hlavou. Sám Chirón patří mezi nejznámější z kentaurů, kteří jsou často prezentováni jako divoká a primitivní tlupa nespoutaných bytostí. K postavě Chiróna se však vrátíme za chvíli.

Samotní kentauři jsou záhadnou skupinou, která podle mého názoru zasluhuje hlubší pozornost. Skutečnost, že tělo muže bylo spojeno s tělem koně, mě silně fascinuje, protože kůň patří mezi jeden z nejstarších pradávných symbolů Bohyně nebo posvátného ženství. Jen v samotné Anglii bylo nalezeno přes 24 obrovských obrazů bílých koní vytesaných do kopců, a některé z nich pocházejí z prehistorických dob. Zdá se, že různé kulty koně existovaly po celém světě, všechny spojeny s plodností a s uctíváním ženského archetypu.

 

Kdekoliv najdeme kult spojeny s uctíváním bílé postavy, můžeme najít jiný kult, nebo dokonce i ten stejný, který je spojený s jeho černým protikladem. V posledních letech přilákal velkou publicitu kult černé Madony, a velká popularita Da vinciho kódu také vypovídá o mohutném proudu energie, který se vynořuje z těchto bílých a černých archetypů velké Bohyně. Klasické zobrazení kentaurů jako divokých, chlípných bestií poukazuje na temnější tvář ženského archetypu, kde je na sexuální sílu koně nahlíženo očima strachu, a to většinou mužského – patriarchárního strachu. Tato temná tvář ženství je ztělesněna v tolika nádherných mytických postavách – Lillith, Kálí, Hecate, Innana… Každý z těchto archetypů nás vyzývá k přijetí naší zemské, zvířecí podstaty, předtím než se můžeme skutečně dotknout naší vyšší božské podstaty. A zde přicházejí na řadu kentauři, protože ztělesňují dokonalé spojení člověka se zvířetem. Jako archetyp je kentaur opravdu připraven k přehodnocení celého chápání a zasluhuje si náš plný respekt. Pokud se bojíme té části v nás, která se zdá mimo naši kontrolu, pak nikdy nemůžeme být celiství. Jediná cesta do nebe vede dolů, skrze podsvětí, které nás děsí. V tomto duchu se nese můj přístup a na něm je také založen můj popis spektra vědomí. Ten nachází svůj první praktický projev skrze Venušinu sekvenci – která nám umožňuje hlubokou práci s těmito dvěma archetypy – s temnou ženskou tváří šedesáti čtyř stínů a bílou ženskou tváří šedesáti čtyř darů a na pozadí se šedesáti čtyřmi siddhi, různými manifestacemi osvícení.

 

V klasických příbězích o kentaurech a Chirónovi zaznívá výrazně jedno téma, a tím je zranění. Samotný Chirón byl zraněn otráveným šípem. Tato rána se nezhojila, dokud Chirón neobětoval svůj život pro Prométhea. Až poté byl svého utrpení zbaven a  uzdraven. Všechna Chirónova moudrost se zrodila z tohoto utrpení – je znám jako mentor mnoha velkých hrdinů řecké mytologie, byl expert v lékařství, léčitelství, astrologiii, věštení a hermetických magických vědách. A proto je ochráncem prastaré linie Božské energie a moudrosti. Avšak Chirón znamená ještě mnohem více, a to je jádrem mé skutečné fascinace jeho postavou – Chirón pro mne reprezentuje ezoterického Krista – postavu, která na sebe bere všechna zranění, karmu a utrpení předků, kteří během historie zneužili ezoterickou moudrost. Chirón pyká za Prométheův posvátný hřích ukradení ohně bohům, což ve skutečnosti odkazuje na dávnou linii nebo fraktál bytostí, které použili magickou moudrost pro svůj osobní zisk – jinými slovy černou magii.

 

V Chirónovi bílá magie umírá do černé, stejným způsobem jako když ve filmu Hvězdné Války Obi Wan Kenobi dovolí Darth Vaderovi, aby ho zabil. Při mém nedávném sepisování daru 28, který se do hloubky zabývá mytologií temné stránky, popisuji toto pohlcení černé bílou na příkladu z křesťanské mytologie:

 

„V křesťanské mytologii je ztělesnění strachu vyjádřeno postavou Antikrista, Lucifera – zosobněného zla. Zlo je jednoduše vše, s čím jsme se nesmířili a co jsme ještě na životě nepřijali, jak ukazuje původ slova – v angličtině „live“ znamená žít a „evil“ znamená zlo, jedná se tedy v podstatě o stejné slovo čtené pozpátku. Osudem Lucifera je na mytické úrovni sjednocení se samotným Bohem. Lucifer byl původně tím nejoblíbenějším a nejsilnějším z božích andělů. Proto byl vybrán právě on a byl vyhoštěn z nebe, aby zapomněl svou pravou podstatu. To je vyšší mytický význam, který je skrytý za tématem zrady. Tento nádherný antropomorfismus obsahuje velké tajemství významu zla a temné stránky. Jedinou mylnou interpretaci starých legend můžeme vidět v tématu bitev mezi dobrem a zlem, v nichž dobro vždy zvítězí. Prastaré symboly a obrazy draků, kteří jsou zabíjeni, vypovídají o projekcích stínu 28 Bezcílnosti. Archanděl Michael, který reprezentuje dobro, musí nakonec obejmout Lucifera ve svém náručí místo toho, aby ho zabil. A tak transmutuje Luciferovu pravou podstatu do síly, která je dokonce vyšší než on sám Michael, a Lucifer je tak odhalen jako samotný Bůh. Tímto pohledem bychom měli ve skutečnosti nahlížet křesťanskou mytologii! Mnoho dalších středověkých mýtů různých kultur popisuje úplně stejnou dynamiku tohoto příběhu.  

Siddhi Nesmrtelnosti vyžaduje od každého z nás, abychom se odevzdali svým nejhlubším strachům a na určité úrovni zemřeli a díky tomu se následně přerodili v rovině čistého vědomí.“

 

V našem současném přechodném období má Chirón velice významnou astrologickou postavou. Od jeho objevení v roce 1977, Chirón ještě plně nedokončil oběh kolem Slunce, který trvá zhruba 51 let. Návrat Chiróna spadá na 25. června v roce 2027, což představuje naplnění jeho původního úkolu – pročištění pokrevních linií všech těch, kteří pracují s magií a božskou moudrostí nebo jsou jí přitahováni. Pokud prozkoumáte archetypy, které byly přítomny při objevení planetky Chiróna, můžete z nich velice jasně vyčíst všechny klíčové informace.

Chirónovi čtyři primární archetypy jsou reprezentovány darem 56, 60, 32 a 42 (v terminologii Human Designu je nazýváme brány a vytvářejí tzv. Inkarnační kříž). Osa 32/42 vyjadřuje ukončení linie v její současné podobě a transcendenci do jiné úrovně (42 přináší ukončení a 32 představuje pokračování uvnitř fraktálních linií), přičemž osa 56/60 obsahuje opravdovou esenci Chirónova archetypu. Stín 56 se nazývá Stín Rozptýlení a jeho vyššími aspekty jsou dar Obohacení a siddhi Opojení. Podstatou genového klíče 56 je odstranění toxinů z lidské populace a konec období falešných proroků. Falešnými proroky jsou nazýváni všichni ti, kteří používají božskou moudrost k rozptýlení ostatních od možnosti jejich opravdového vyléčení. Jsou to všichni podvodníci, kteří používají svých vědomostí k tomu, aby vás uvěznili místo, aby vás osvobodili. Siddhi Opojení je rovněž mocným tématem spojeným s kentaury, a já se na něj zaměřím podrobněji v mém druhém článku této série, kde se budu zabývat skrytým významem za dalším důležitým, ale méně známým, kentaurem Pholusem.

 

Siddhi 60 reprezentuje Božskou Spravedlnost, jež pojednává o odhození starých sobeckých tendencí lidstva a  ponechání si toho, co je čisté a pravdivé. Chirón a kentauři jsou ve své podstatě představiteli prolnutí starých elementárních sil s novými silami vyšších frekvencí, které vstupují na scénu světa. Tím, jak Chirónův vliv proniká do světa od současnosti až do roku 2027, iniciuje proces, ve kterém se černá prolíná do bílé. Tím dochází ke zrození třetího přesahujícího elementu. Tuto novou kvalitu nebudeme moci jasně vidět dokud Chirón nedokončí svůj přechod v roce 2027, i přesto, že budeme vnímat její záblesky.

 

Proto, abych dal tento článek do  praktického kontextu, bych se nyní rád zaměřil na to, co vnímám jako ústřední vzkaz, který vyzařuje z příchodu archetypu Chiróna mezi nás. Nemyslím si, že by se tento typ energie týkal lidstva v masovém měřítku, i když jej nepřímo ovlivní. Chirónův vliv je specificky zaměřen na lidské bytosti, které buď manipulují ostatní skrze používání vědomostí (pro dobro či zlo) nebo na ty, kteří se aktivně zabývají ezoterickou moudrostí. Jinými slovy, pokud vás tento článek zaujal, Chirón na vás během čtení působí. Chirón nás pobízí, abychom se zabývali našimi zraněními a temnou stránkou, proto abychom mohli odemknout pravou podstatu posvátných textů a učení. Chirón rozlišuje mezi vědomostmi a moudrostí. Vědomosti sami o sobě jsou k ničemu. Moudrost pochází z říše Posvátného Ženství a je všemocná. Moudrost je vědomost použitá s láskou ve službě vyššího celku. Žijeme v době, kdy ti, kteří používají vědomosti bez lásky, ztrácejí svou sílu, a ti, jenž používají moudrost, sílu získávají. Když byl Chirón objeven, jeho esence byla viditelná skrze genový klíč 27 Sobectví – Altruismus –  Nezištnost. To je cesta vycházejících hvězd. A ti, kteří ji nenásledují, pro ty hvězdy zapadají.

 

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že v této době musíme být velmi opatrní v tom, jak přistupujeme k těmto energetickým proudům, které právě přicházejí do našeho světa. Pokud člověk používá vědomosti, musí si být velice dobře vědom své stínové stránky, protože jedině potom má dostatečné uzemnění k tomu, aby mohl tyto vědomosti předat nesobecky. Pokud najednou zjistíte, že nezvládáte svůj život, měli byste odložit všechny vědomosti stranou a podívat se hlouběji na svoje strachy. Každý rušivý prvek ve vašem životě je částí vašeho stínu čekající na vaše přijetí. A tam také leží protiváha k vašemu vyššímu vnímání. Najednou se vše může zdát snadné, když uzříme krásu budoucnosti, jež přichází. Avšak nemáme-li rozvinutou praktickou, uzemněnou, smyslnou a občas nemravnou temnou stránku, potom postrádáme potřebné ukotvení proto, aby skrze nás mohly vyšší síly pracovat. Podle mýtů byla většina kentaurů zabita díky jejich neschopnosti zvládnout vyšší síly obsažené v Božském jedu. Pouze Chirón, a také částečně Pholus, prokázali dostatečnou kuráž, díky které si vysloužili dary od bohů.

 

 

 

 

 

 

 

Překlad originálního textu od Richarda Rudda: Pavel Martof

Korektura: Markéta Doubravská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.