Richard Rudd obdržel transmisi Genových klíčů proto, aby se dostala do světa a zasáhla co nejvíce lidí. Pokud jste prozkoumali svůj hologenetický profil, ladíte s principy Genových klíčů a chtěli byste se jimi zabývat více do hloubky nebo být v kontaktu s ostatními lidmi, kteří se také Genovým klíčům věnují, tato sekce vám nabídne několik možností. 

Zdroj a záměr Genových klíčů

Genové klíče jsou jednoduchým a udržitelným modelem, založeným na třech vzájemně závislých a propojených pilířích. Jsou to tři kvality, které by měla obsahovat každá prosperující skupina či podnik. 

 1. Syntéza – spojení různých přístupů v rámci jednoho systému, systémový souhrn, prostor pro originální a svébytné přístupy všech členů (spojení GK s aurasomou, konstalacemi apod.)
 2. Synarchie – přirozená sebeorganizující podstata skupiny podobně smýšlejících jednotlivců, skupinová chemie, sdílení, společná tvorba prostřednictvím různých nápadů a inovací, společné procházení profilem, kolektivní spolupráce, tvorba společenství
 3. Syntropie – shoda na společném vyšším záměru/účelu skupiny, vzájemně prospěšná výměna, společná zodpovědnost za celek, zdraví a prosperita celku, udržitelnost, filantropie

Transmise Genových klíčů obsahuje široce použitelný univerzální kód, a proto představuje systém, který je otevřený a interaktivní. To znamená, že pokud vás přitahuje, můžete do této univerzální syntézy zapojit svou vlastní kreativitu, svůj styl a pochopení. Genové klíče se liší od ostatních podobných systémů tím, že nefungují jako model franšízy a nenabízejí formální trénink nebo certifikaci. Protože Genové klíče nejsou o shromažďování vědomostí, nejsou založeny na tradičním modelu učitel – žák. Podobají se spíše omnicentrické otevřené univerzitě pro duši. Sebeosvícení je proces vnitřního rozpínání, kterému se nedá naučit, ale pokud jej ztělesňujeme, můžeme ho sdílet, inspirovat jím ostatní a podporovat jej v druhých. 

Jste vyzváni, abyste se odvážili s vyšším vědomím trochu experimentovat a přitom vnímali naprosto organický a samosprávný princip této moudrosti. Samotná transmise se postará o vaše vyškolení. Pokud jí umožníte vstoupit do vašeho života s pokorou, jednoho dne ji začnete ztělesňovat. Pokud však na ni budete tlačit a snažit se ji ovládat, dříve či později vás čeká frustrace a zklamání. Tranmise je živá moudrost, která si žádá respekt a pokoru.  

Principy a hodnoty spolupráce

 • Ohleduplnost – vnímavost a citlivost v komunikaci s ostatními
 • Férovost – vzájemně prospěšná výměna
 • Velkorysost – služba celku
 • Inkluzivita – začlenění, zahrnutí všech zúčastněných
 • Integrita – soudržnost, jednotnost záměru celé skupiny, celistvost skupiny
 • Trpělivost – vědomí, že moudrost přichází časem a zráním, že každý proces má svoje načasování
 • Transparentnost – upřímné a otevřené jednání a komunikace

Cílem celé globální komunity kolem GK je uchování a šíření nejvyšších lidských hodnot obsažených v učení Genových klíčů. Ctí základní principy, kterými jsou individuální svoboda každého člověka a zároveň respekt k celé společenosti. Důležité je udržovat posvátnou rovnováhu mezi svobodou a zodpovědností kolektivního života. Naše činy by měly vycházet z těchto principů, v duchu zdvořilosti, respektu a spolupráce.

Všichni, kdo se GK zabývají, ví, že ztělesnění této moudrosti vyžaduje velkou trpělivost a vyspělost, a vnitřně souhlasí se vzájemnou podporou prostřednictvím výzev, které taková cesta přináší. Učení Genových klíčů nabízí silnou transformativní cestu pro jednotlivce a skupiny k postupu na vyšší úroveň vědomí. Toho je dosaženo rozpoznáváním a transmutací vlastních vzorců chování oběti prostřednictvím sebeuvědomění a hlubokého rozjímání. Je potřeba vysoký smysl pro osobní zodpovědnost a pokoru, která se vždy snaží vidět to nejlepší v jiných, bez ohledu na okolnosti.

Komunita je založena na pevné víře v důležitost inovací, tvořivosti a vzájemného obohacení s dalšími obory, naukami a systémy. Proto jsme vyzváni, abychom sdíleli své nápady, postřehy a projekty se společností v duchu spolupráce a transparentnosti. Zásady filantropie, velkorysosti a poctivosti jsou pro učení Genových klíčů zásadní. O lidstvu lze skutečně říci, že postupuje kupředu, jen když sdílí prosperitu všichni společně, když duch nesobecké služby prostupuje celou kulturou a strukturou společnosti a jejích členů.

Možnosti spolupráce – Kontemplační kruh

Všechny zájemce o spolupráci v šíření Genových klíčů tímto zveme, aby se zapojili do rozvíjející se české komunity. V roce 2021 otevíráme Kontemplační kruh, ve kterém uvítáme všechny zájemce o spolupráci (průvodce, zástupce lokálních skupin, kontaktních míst, překladatele). Společně tak můžeme tvořit konzistentní prostředí a zajistit kvalitu našich služeb. 

 • Pořádání seminářů, přednášek či workshopů na téma Genové klíče konzultujte s námi (info@genoveklice.cz), respektujte naše doporučení, stejně jako hodnoty a principy GK.
 • Všechny materiály v rámci GK podléhají autorskému zákonu. To znamená, že reprodukce či kopírování textů bez předešlé domluvy je zakázané. Možné je použít krátké citace textu s uvedením zdroje, ze kterého čerpáte, a autora. V případě, že byste vytvářeli vlastní materiály a chtěli použít texty či úseky GK, je potřeba požádat o svolení!!
 • Předávat komplexní učení Genových klíčů a tvořit z nich další produkty je možné pouze, pokud se stanete oficiálním ambasadorem a dohodou s přímo s autorem. 

Vaše dotazy směřujte prosím na: info@genoveklice.cz

Prosím, pokud zjistíte, že jsou uvedené zásady a hodnoty někým porušovány, sdělete nám to nebo na porušování upozorněte v duchu laskavosti, zdvořilosti a odpuštění.

 

Průvodce

Pokud by vás lákalo zařadit Genové klíče do své existující praxe či oboru, je vřele doporučeno nejdříve prozkoumat svůj vlastní hologenetický profil dostatečně do hloubky pomocí Zlaté cesty. Je důležité si uvědomit, že opravdové vtělení tohoto učení trvá delší dobu a v průběhu let se vyvíjí. Každý, kdo touží učení Genových klíčů šiřit, by měl projít svůj hologenetický profil od začátku do konce a to několikrát a nechat jej usadit minimálně dva roky. Teprve poté zkoumat nové způsoby uplatnění Genových klíčů s ostatními kolem sebe. Až ve chvíli, kdy máte důkladně toto učení ve svém osobním životě vtěleno, můžete být inspirací pro druhé.

Pro tento druh spolupráce nabízíme možnost vstoupit do Kontemplačního kruhu. 

V roce 2021 zahajujeme činnost Kontemplačního kruhu. V rámci kruhu společně prozkoumáme Zlatou cestu, Umění kontemplace a hlavně základní přístup GK, to celé v duchu spolupráce, sdílení, vzájemné výměny zkušeností a podpory. Program se zaměří na prohloubení schopnosti orientace v profilu při soukromých konzultacích či vedení skupin, bude obsahovat témata k sebedotazování a ukotvení, abychom se stali přirozeně kontemplativními jedinci, kteří nabídnou bezpečný prostor pro ostatní. GK sami o sobě podporují kreativní přístup, takže každý si nakonec volí svou cestu, jak s nimi zacházet. Existuje už spousta přístupů, které spojují GK s různými technikami a metodami. Je to úžasné. Nicméně zakotvení hlavních principů GK a jejich vtělení je to podstatné. 

Předpokladem pro vstup do kruhu je samozřejmě průchod svým vlastním profilem pomocí Zlaté cesty. Propojení s transmisí GK a vlastní zkušenosti. To vše potom budeme zkoumat na setkáních. K tomu jsou nezbytné knihy Genové klíče, tři díly Zlaté cesty a Umění kontemplace. 
 

Další informace o průvodcích.

Lokální skupina 

Synarchie se posiluje, když všichni zúčastnění procházejí transformací společně. Zlatá cesta byla vytvořena přesně k tomuto účelu. Procházet Zlatou cestou s se skupinou je nezapomenutelný zážitek, který můžeme každému doporučit. Na rozdíl od tradičního modelu, kde jeden člověk, který určitému tématu rozumí, učí ostatní, nás Genové klíče vyzývají, abychom se stali spíše prostředníky transmise. Pokud vznikne v určité lokalitě skupina s cílem putovat společně profilem, sdílet a kontemplovat, určitě bude obsahovat jednoho či více zprostředkovatelů, kteří mohou sloužit jako prostředníci. Prostředník funguje jako spojující uzel pro určitý typ skupinové chemie, může navést ostatní, dát vzniklé skupině určitou strukturu a impulz, ale hlavní důraz je na ocenění skupinové inteligence. Prostředník poskytujete alchymistický kotlík pro transmutaci, ale změna, která se v něm odehraje, je tajemná a nepředpověditelná. Každá skupina by měla mít nějaký společný účel, který ji přesahuje.

Pro tento druh spolupráce nabízíme možnost vstoupit do Kontemplačního kruhu. 

V roce 2021 zahajujeme činnost Kontemplačního kruhu. V rámci kruhu společně prozkoumáme Zlatou cestu, Umění kontemplace a hlavně základní přístup GK, to celé v duchu spolupráce, sdílení, vzájemné výměny zkušeností a podpory. Program se zaměří na prohloubení schopnosti orientace v profilu při soukromých konzultacích či vedení skupin, bude obsahovat témata k sebedotazování a ukotvení, abychom se stali přirozeně kontemplativními jedinci, kteří nabídnou bezpečný prostor pro ostatní. GK sami o sobě podporují kreativní přístup, takže každý si nakonec volí svou cestu, jak s nimi zacházet. Existuje už spousta přístupů, které spojují GK s různými technikami a metodami. Je to úžasné. Nicméně zakotvení hlavních principů GK a jejich vtělení je to podstatné. 

Předpokladem pro vstup do kruhu je samozřejmě průchod svým vlastním profilem pomocí Zlaté cesty. Propojení s transmisí GK a vlastní zkušenosti. To vše potom budeme zkoumat na setkáních. K tomu jsou nezbytné knihy Genové klíče, tři díly Zlaté cesty a Umění kontemplace. 
 

Další informace o lokálních skupinách.

Kontaktní místo  

Tato místa slouží pro přímý prodej knih a základní poradenství dostupné na různých místech v Čechách a na Slovensku. Knihy s tématikou Genových klíčů nejsou v prodeji v klasické distribuční síti, protože si žádají osobní přístup, možnost se poradit a zorientovat, sdílet.

Pro tento druh spolupráce nabízíme možnost vstoupit do Kontemplačního kruhu. 

Seznam kontaktních míst. 

Překladatelský tým

Neustále pracujeme na překladu knih a dalších materiálů. Máte-li zkušenosti s překlady nebo korekturami a jste příznivci GK, můžete se zapojit do našich projektů.

Další informace o překladatelském týmu.