Hologenetický profil českého národa – 1. část

Cesky_narod2Kdo z vás se zabývá Genovými klíči, jistě ho zaujmou témata, která si ve svém „genomu“ nese český národ. Nabízím vám ke kontemplaci hologenetický profil českého národa.

Použitá vstupní data narození samostatného státu Čechů a Slováků jsou 28.10.1918 v 10:30, Praha. Tento moment se nejčastěji používá při sestavování horoskopů a je považován za silný moment v našich dějinách. V 10:30 (10:32) byla domluvena schůze předsednictva Národního výboru. Okolo 11:00 se NV oficiálně ujímá vlády a v 11:30 odjíždí delegace NV k místodržiteli na Malou Stranu. Teprve v 18:00 začala schůze pléna NV a okolo 19:00 byl vyhlášen Rašínův zákon o vzniku samostatného státu československého. Pokud by byl v tento den použit jiný čas, jediná odchylka, která by mohla nastat v rámci profilu je oblast Přitažlivosti, kterou definuje pozice Měsíce. Měsíc se po své dráze pohybuje vůči Zemi velmi rychle, proto se v tomto aspektu může projevit odchylka. Důležitá jsou však všechna ostatní témata, nad kterými si můžete libovolně rozjímat.

Grafické znázornění profilu, který si každý můžete vygenerovat v angličtině na www.genekeys.com, jsem částečně přeložila do češtiny a zeleně jsem zakroužkovala část, které se v tomto článku věnuji.

 

Primární stíny a dary českého národa

První čtyři genové klíče – 28, 27, 31 a 41 jsou součástí tzv. Aktivační sekvence. Na úrovni stínu si nesou tyto genové klíče témata stínů Bezcílnosti a Sobeckosti, Arogance a Fantazie. Na úrovni daru se jedná o Totálnost Altruismus, Vůdcovství a Předjímání. Na úrovni siddhi můžeme ochutnat Nesmrtelnost Nezištnost, Pokoru a Emanaci.

 

Oblast Životního úkolu

Tato oblast se v každém profilu nachází na jeho samém vrcholu, je špičkou ledovce. Je místem, kde se náš hlubší záměr setkává s vnějším světem. Je to část profilu, jež je neviditelnější, nejčitelnější a vědomá. Je velmi zajímavé, jak se v našem profilu velmi mocně tyčí jedno dominantní téma. Všichni, kteří už Genové klíče znáte, jistě víte, že obecná podstata Aktivační sekvence jakéhokoli profilu (tedy první čtyři genové klíče) se obecně váže k tématu otázky: „Jaký je náš vyšší životní záměr? Co je smyslem našeho žití?“. Ba co více – otázka smyslu, záměru nebo účelu je ústředním tématem celého díla o Genových klíčích. A právě zde, v konkrétním profilu českého národa je toto téma ještě umocněno, protože na prvním místě profilu, v oblasti zvané Životní úkol, stojí genový klíč 28. Tento archetyp je zástupcem samotné otázky smyslu života.

Když naplňujeme opravdový smysl svého bytí, dáváme svým specifickým darům sílu, aby se projevily navenek. Avšak v tomto světě se setkáme se silami, jež doslova prověřují naši schopnost vůbec tento smysl najít, natož jej naplnit. Tím, co rozhoduje, zda v této prověrce obstojíme, je stín 28 zvaný Bezcílnost, protože se může postarat o to, že své životní poslání buď nikdy neobjevíme, anebo je zcela nenaplníme. Tento stín nás zraňuje v té nejhlubší vrstvě lidských strachů – ve strachu ze smrti. Můžete si proto každý položit otázku, na jaké úrovni vás tento stín zraňuje?

Jistě všichni znáte ty prázdné pohledy lidí na ulici, když se ženou do práce a z práce. Stín Bezcílnosti se může projevovat jako prázdnota. Když potlačujeme temné stránky své přirozenosti, náš život nám připadá prázdný a chybí mu šťáva. Odvrátit se od svých strachů znamená žít fádní život bez hlubšího pocitu jakéhokoli smyslu. Takový život může být úchvatný a úspěšný, nebo taky nudný a obyčejný, ale chybí mu pevné ukotvení. Velmi se snažíme, abychom vypadali šťastně a pohodově, dokonce i sami před sebou. Čím hlouběji se noříme do jádra svých strachů, tím lépe dokážeme vycítit, nakolik jsou ostatní autentičtí. Ti, kdo se nepostaví svým démonům, žijí život jen napůl a nejsou si vědomi, jak je to na nich poznat. Často předstírají, že jsou šťastní nebo moudří, ale postrádají hloubku a větší porozumění těch, kteří se odvážili pohlédnout do temných zrcadel své duše.

Na druhou stranu se stín Bezcílnosti může projevovat jako hazardování. Tato povaha ráda riskuje. Tito lidé reagují na pociťovaný strach tím, že jej proměňují na aktivitu. To ústí ve spěch, zbrklé a neuvážlivé jednání, které dočasně strach zamaskuje. Takoví lidé se brzy stávají závislí na svém riskujícím chování a žijí své životy v druhém extrému – v tak rychlém a nepředvídatelném tempu, že se neumí zastavit a prozkoumat strach, který je žene vpřed. Zkouší úplně vše, co by jim mohlo dát pocit smysluplnosti, ale neumí se zastavit. Tím nejhrozivějším místem je pro ně vlastní vnitřní ticho a klid.

V každém stínu se nachází dar a u GK 28 je to dar Totálnosti. Tento dar znamená naprosté přijetí své lidské přirozenosti a naprosté přijetí svého života – se všemi radostmi i strastmi. Být totální ve smyslu tohoto daru znamená rovněž, že nedovolujeme své mysli, aby diktovala náš život. Takový život je žitý pro tuto chvíli, s plným vědomím, že smysl či cíl života se nenachází v daleké budoucnosti, ale nalézt jej můžeme jedině v přítomném okamžiku, v čemkoli obyčejném, co zrovna děláme. Být totální znamená být ve všech ohledech živý – s nastraženýma ušima vnímat živost každého přicházejícího okamžiku.

Pozice GK 28 v profilu se váže k našemu Životnímu úkolu. Je to zkrátka oblast, která poukazuje na problém, s nímž se budeme v životě opakovaně střetávat, dokud se s ním plně nesmíříme. Otázka smyslu života je vnitřním úkolem českého národa. Zabarvení, které tomuto tématu dodává číslo 3 (28,3) je spojeno změnou a proměnou. Znamením trojek je velmi pestrý život, anebo – optikou stínu – chaotický život. Největší výzvou je naučit se nelpět na tom, co je obecně považováno za „normální“. Neustálá změna s sebou přináší skutečnost, že své dary získáme tím, že budeme žít naplno svůj život. Dary českého národa se objeví v průběhu jeho života. Máme jako národ mnoho rozličných zkušeností, v různých rolích, s různými národy, které k nám přicházejí a zase odcházejí. A jestliže se nad to dokážeme trochu povznést a užívat si tento tak trochu vzrušující příběh, pak prožijeme velmi bohatý život. Pokud se však budeme srovnávat s druhými národy, které se mohou jevit stabilněji, můžeme lehce podlehnout sebeposuzování a pochybám, které podrývají projevení našich darů – tedy prožitku totálnosti, altruismu, vůdcovství a předjímání. Při kontemplaci nad genovým klíčem 28 si jej představte v jeho nejvíce dynamické, proměnlivé a tvárné formě.

Oblast Evoluce

Dva genové klíče v oblasti Životního úkolu a Evoluce každého profilu tvoří tzv. genetický pár, který v jazyce Genových klíčů nazýváme programovacím partnerstvím. Evoluce vždy stojí proti Životnímu úkolu. Tyto dvě oblasti a jejich genové klíče společně stručně popisují hlavní životní výzvu. Oblast Evoluce v našem profilu zastupuje GK 27.

Vždy jsem měla pocit, že naše malá republika je „kam vítr, tam plášť“. Zmítá se mezi všemi ostatními velikány jako malý papírek, i když je přímo v centru. Nebo právě proto, že je přímo v centru? Z jakého motivu jsme hnáni na jednu nebo druhou stranu? Může Sobectví (stín 27) zajistit naše přežití? Nebo se může stát otázka přežití kolektivní či dokonce globální altruistickou záležitostí? Ano, bavíme se o oblasti Evoluce – tedy o genovém klíči 27, který je pohonem pro poznávání našeho smyslu života.

Stín genového klíče 27 se projevuje jako obětavost, kdy člověk nedává ze srdce, ale přenechává svou osobní sílu druhým. Rozdává, ale bez jakéhokoli přirozeného citu pro vlastní hranice, což vede buď k tomu, že jej ostatní zneužívají, nebo k němu pociťují odpor. Zákon života udává, že podmínkou pro zachování zdravého vztahu je oboustranně prospěšná výměna. Represivní povaha se obává své stinné stránky a snaží se ji zakrýt tím, že všechnu svoji energii rozdává ostatním. Zároveň takové sebeobětování obsahuje sotva postřehnutelné stopy viny. Frekvence dávání nepochází ze srdce, a tak dávání může být přijato jen takovým způsobem, jakým je poskytováno, tedy bez upřímné vděčnosti. Takové dávání způsobuje více škody než užitku, protože člověk nevyhnutelně spotřebovává vlastní zdroje a postupně si takto ničí zdraví. Říká vám to něco? Naše neuvěřitelně naivní poskytování českých zdrojů všem okolo?

Opačná reaktivní podoba stínu se nazývá sebestřednost. Nejedná se o klasické sobectví ve smyslu, že by člověk zadržoval svou energii, dávání má v tomto případě vždy nějaký záměr. Tito lidé dávají ostatním, aby zpět získali něco pro sebe. Tento druh vypočítavého dárcovství vyvolává dojem manipulace a vzbuzuje nedůvěru. Když takový člověk něco druhému dá a nedostane zpět, co očekával, vybuchne jeho reaktivní povaha náhlým vztekem, který se doposud skrýval pod povrchem. Všechny reaktivní povahy mají schopnost ostře zkritizovat druhé a v případě stínu 27 to často může být velmi šokující, neboť na začátku se nám tento člověk jevil jako vskutku velkorysý a štědrý. Takové dávání nevychází ze srdce, ale výhradně z mysli.

Každý stín však obsahuje dar a vyšším smyslem sobectví je Altruismus. Aspektem altruismu je schopnost udržet si objektivní odstup. Hlavním rozdílem mezi stínem a darem je skutečnost, že altruismus dává bez očekávání, ale také vkládá svou energii tam, kde má jistotu, že bude využita plodným způsobem. Altruismus je vlastně druh inteligence, která díky svému napojení na skupinovou mysl ví, co se vyplatí dát a komu. Neposiluje vědomí oběti. Naopak podporuje posílení každého jednotlivce, a to pomocí upevňování vazeb v rámci skupiny. Skutečnou povahou daru 27 je štědrost, která se zaměřuje především na péči o ostatní a obecně o přírodu. Tito lidé rovněž mohou být úžasnými zahradníky, jelikož mají přirozené napojení na koloběh života a na střídání rytmů v přírodě. Tento dar má také zvláštní slabost pro bezmocné a trpící. Je vcelku běžné, že dar 27 v hologenetickém profilu zastává tzv. pomáhající profese, kde může svou péči nabídnout ostatním. Na velmi vysoké frekvenci vyzařuje tento dar silnou auru důvěry, kterou ostatní okamžitě vycítí. Taková aura často umožní ostatním, aby zbořili své ochranné valy a otevřeli se této péči, někdy poprvé v  životě. Na hluboké genetické úrovni vyvolává přítomnost daru 27 díky silnému souznění se skupinovou myslí pocit společně sdíleného bezpečí. Proto je dar 27 v celé genetické matrici jedním z nejléčivějších.

Je důležité, abychom plně pochopili frekvenci stínu genového klíče, který je spjat s oblastí naší Evoluce. Dokud nerozpoznáme hru stínu, která se v našich životech odehrává, a nezačneme se s ní vyrovnávat, potenciál zůstane nevyužitý. Evoluce je prvním spoštěcím bodem profilu. Jestliže význam stínu Sobectví nechápete nebo máte pocit, že se vás vůbec netýká, zkuste i jiné úhly pohledu. Výrazy, které nacházíte v Genových klíčích, někdy nesou více než jeden význam. Kromě toho schopnost vzorec uchopit intelektuálně je něco zcela jiného než schopnost zachytit jeho přítomnost v konkrétním okamžiku. Tyto vzorce se nám zjevují především v zrcadle našich vztahů a jsou často součástí našeho chování nebo alespoň naše chování motivují. Kdykoliv prožíváte nejistotu nebo bolest, je vám tento stín zcela bezpochyby nablízku. To je náš první úkol – vyčkejte na další výzvu – ať už vnitřní, nebo vnější – a bděle pozorujte tento stín. Jakmile se s ním jednou setkáte a odhalíte ho, zjistíte, že jej velmi dobře znáte. Náš vývoj však nespočívá v tom, abysme se této výzvy zbavili, protože právě ona představuje potíže, které nám ukazují, jak rosteme. Její tajemství se ukrývá ve vděčnosti, schopnosti naučit se svou ojedinělou životní výzvu oceňovat.

Při kontemplaci nad tématem GK 27 v souvislosti s číslem tři (27,3) je potřeba na tento genový klíč nahlížet jako na cestu. Jak naložíme s genetickým dědictvím, kterým jsme byli obdařeni? V našem případě jde o samotnou zkušenost více než o její výsledky. Ať má naše úsilí za následek úspěch nebo selhání, vždy je to zkušenost, kterou si odnášíme. Mohli bychom se považovat za typ národa, který se žene od jedné zkušenosti k další, místo toho, abychom se sjednotili, spojili kolektivní síly, jež jsou schopny dohlížet na bezpečí celého národa. Díky uplynulým zkušenostem bychom mohli konečně objevit skupinovou mysl, kolektivní altruismus, který může náš národ scelit a posilovat každého jedince v něm. Dar GK 27 je velmi rodičovským archetypem, který pečuje o své potomky. Pokud nakonec opustíme představu, že ze všech uplynulých zkušeností musíme něco získat, začneme si uvědomovat, že jsme se toho během cesty vlastně naučili už opravdu hodně. Pak můžeme své národní zkušenosti (dobré i zlé) zužitkovat a obohatit jimi i ostatní – to je náš dar.

 

Frekvence siddhi GK 28 a GK 27 ponechávám k rozjímání beze slov.

 

branaRáda bych se ještě zmínila o tom méně nápadném čísle za desetinnou čárkou. O čísle 3. Je to další drobná nuance, jež dodává první části Aktivační sekvence jistou příchuť. Čísla za desetinnou čárkou nazýváme obecně liniemi. Linie profilu souvisejí s liniemi hexagramu v I-ťingu. Genové klíče nazývají archetyp linie 3 Měnič neboli Hybatel změny. Proto je dvojice genových klíčů 28 a 27 podbarvena neustálou změnou. Třetí  linie hexagramu se nazývá jako nestálá a je určena k proměně. Stejnou linii mám i já ve svém profilu. Vzpomínám si, jak mi několik astrologů předávalo svou verzi astrologického výkladu. Například naposledy dnes, Tonda Baudyš, který tento archetyp pojmenoval jako infiltrační. Takový člověk je propustný, je neustále ovlivňován svým okolím, je velmi vnímavý k tomu, co se děje okolo a je tím také zasažen. To může být jak nepříjemné, tak užitečné. Má to i svůj vyšší smysl – tedy schopnost se nechat měnit. Důležité je rozpoznat, co je moje a co není, zužitkovat a vstřebat, co mi slouží. Je to vlastně takový neustálý „up date“. Stejný princip infiltrace však funguje i směrem zevnitř ven. To znamená, že člověk zpětně ovlivňuje a infiltruje své okolí. Kam vstoupí, tam vyvolává změnu. Proniká a mění.

Helenka Vynikalová, astroložka z Dubu, zase hovořila o tranformačním náboji. Představovala jsem si to celé jako transformátor. Vše, co do člověka vstupuje, to je v něm zpracováno, proměněno (transformováno). Jeho přítomnost potom naopak transformuje okolí. Transformátorem je nazýváno lidské srdce. Ve skutečnosti všechny linie hexagramu souvisí se srdcem a vedou do srdce (i přesto, že čtvrtá linie je přímým zástupcem srdce). Richard Rudd, autor knihy Genové klíče, poukazuje na skutečnost, že všechna energetická centra v těle jsou jen jinou okrávou srdce. Například náš solar plexus je také srdcem, jen se projevuje svým vlastním způsobem.

Při procházce, ve chvíli, kdy si tato slova vybavuji z paměti, padne moje oko na krásný výjev. Nazeleno natřená brána se dvěma srdci.

 

 

Dalším částem profilu se budu věnovat příště.

 

MD

 

2 Responses

  1. Eva

    Marketo, dekuji za skvely rozbor. Jsem rovnez silne spojena. Mam GK 27 i 28, coz vysvetluje nejen vazbu na ceskou zemi, ale take me neuspesne pokusy z ni odejit (logicky). Obe me deti ziji v cizine (1. nemaji zadny z techto klicu, 2. nejspis jsou projekcemi me davne touhy). U obou GK mam linii 2. Manzel ma GK 27.1 a GK 27.6. Jako bychom byli porad prikurtovani v blizkosti tankeru a neschopni se pohnout z mista. Ceho se tykaji kvality nasich linii, prosim? Dekuji.

    • genoveklice

      Dobrý den, děkuji za váš pohled na profil českého národa. Charakteristiky linií a jejich spojení s tématy genových klíčů jsou na delší povídání, velmi podrobně se jimi zabýváme na workshopech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.