Krása zvířete – GK 34

Prokletí lidského snažení

Stín 34 se týká síly člověka jako jedince. Jedná se o prastarý aspekt naší genetické matrice, jehož základem je přežití jedince – zákon přežití nejsilnějšího. Tento prvotní zákon čerpá svou sílu z hloubi naší genetické minulosti a začal působit již v době, kdy se na Zemi objevily první rostliny. Výrazně se uplatňoval i během evoluční fáze vývoje plazů na naší planetě. Archetyp síly uložené v GK 34 ztělesňují dinosauři, vládci druhohor. Právě tato síla, jejímž účelem je zajistit přežití, donutila v průběhu lidské evoluce naše dávné předky, rané hominidy, aby postupně zaujímali vzpřímenější postoj. Je to síla, která nás odlišila od všech ostatních savců, protože ve chvíli, kdy jsme se narovnali, začal se náš mozek vyvíjet jinak.

V člověku i navzdory jeho vysoce vyvinuté inteligenci stále přetrvává naléhavá potřeba stínu 34 vynucovat si nejrůznější věci v životě silou. Pokud je použitá síla ovlivněna nízkofrekvenčními vibracemi, může být silně destruktivní. Stín 34 v sobě nese prvotní kvalitu života – nejedná se dokonce ani o nějakou zvířecí vlastnost, tato síla je totiž mnohem starší. Je to zkrátka ryzí projev evoluční síly, jejímž prvotním úkolem je zajistit přežití a jejímž jediným výsostným právem je uchování života  určitého organismu. Nelze ji označit za sobeckou, protože to by předpokládalo schopnost uvědomovat si existenci ostatních lidí. Stín 34 přináší jakýsi druh intenzívního zaujetí sebou samým, které pokud se vyskytne u současného člověka, vede k používání hrubé síly bez sebeuvědomění. Stín 34 tak dává vzniknout základnímu lidskému zákonu – na nízkých frekvencích působí všichni lidé na společnost destruktivně. Povaha moderní společnosti vede k tomu, že pokud se DNA chová podle těchto archaických pravidel, musí nevyhnutelně zničit sebe samu.

Teď již asi tušíme, jak byla tato prastará inteligence obsažená ve stínu 34 kdysi absolutně nezbytná pro to, aby lidský druh přežil a vyvinul se výše než ostatní formy života – především jiní savci. Metodou pokusů a omylů naučila síla GK 34 naše těla, jak přelstít ostatní druhy.  A naučila nás to až natolik dobře, že je v dnešním moderním světě tato dravá soupeřivá síla vlastně největší hrozbou pro kolektivní přežití, a to nejen pro naše vlastní, ale pro přežití celé planety. Partnerským programem stínu 34 je stín 20 Povrchnost, jehož represivním aspektem je Nepřítomnost, která ukazuje na absolutní nedostatek toho, čemu se říká lidskost. Když stín 34 koná, nemá ve skutečnosti ani ponětí, co dělá. Prostě jedná, bez rozmyslu a ohledů. Po dokonání činu se může dostavit uvědomění toho, co provedl, ale v jeho průběhu se jedná o čistě mechanické zaujetí danou činností.

Ve vztahu k současnému člověku a jeho chování můžeme stín 34 nejlépe pochopit pomocí pojmu snažení. Když se o něco snažíme, znamená to, že si vynucujeme, aby se věci odvíjely určitým způsobem, kterým by to samo o sobě nešlo snadno. Pokaždé když se někdo ocitne v pasti snahy donutit věci, aby se děly proti přirozenému proudu, je pod vlivem této stínové frekvence. Tito lidé nejsou schopni zastavit svůj pohyb směrem, kterým se jednou vydali, a veškeré pokusy svého okolí poradit jim či pomoci naprosto ignorují. Jako aspekt Rodiny osudu je stín 34 chemicky provázán se stínem 43 Hluchotou. Nacházíme-li se pod vlivem tohoto stínu, propadneme zcela síle, která námi proudí, i když tím škodíme sobě nebo ostatním. Funguje-li archetyp 34 na nízké frekvenci, není přístupný vnějším vlivům. V extrémních situacích tak můžeme vidět, jak v důsledku této energie dochází k těm nejstrašnějším nelidským skutkům.

Pokud tvoří GK 34 jeden z hlavních aspektů našeho hologenetického profilu, bude nás naše okolí konfrontovat svými reakcemi s jeho stínovými rysy. Tento stín má sklon dohánět lidi kolem sebe k zuřivosti, protože nemohou pochopit, jak může být tento člověk tak slepý a hluchý ke svému okolí. Lidem okolo často připadá, že se daný jedinec chová bezohledně nebo pošetile. Proto na něj útočí nebo mu to vytýkají, což jej překvapuje. Nedokáže-li se člověk udržet na určité frekvenční úrovni, musí počítat s tím, že takové reakce jiných lidí  mu budou stále narušovat a znepříjemňovat život. Jestliže si něco snažíme vynutit silou, budeme neustále narážet na odpor druhých. GK 34 si sám sebe neuvědomuje dokonce ani na těch nejvyšších úrovních, takže nejde o to, změnit se. Důležité je dělat prostě správné činy ve správný čas.

GK 34 můžeme pozorovat v nejčistší podobě u dětí. Projevuje se u nich jako nekonečný proud aktivity, aniž by si uvědomovaly nějaké hranice nebo lidi ve svém okolí. Děti se samozřejmě musí naučit, jak jsou hranice důležité, ale často nám byl právě stín 34 v dětství nevědomě vtisknut do charakteru. Děti s GK 34 v hologenetickém profilu potřebují hodně prostoru a svobody, ovšem i náležité hranice, i když si postupně budou vytvářet své vlastní. Není možné je srovnávat s normálními dětmi a je třeba jim umožnit přirozený vývoj. Mají v sobě schopnost naučit se rozlišovat mezi vynucováním si a silou a k potřebnému poznání dojdou svým vlastním způsobem, aniž by potřebovaly příliš mnoho pomoci nebo formování vnějšími vlivy. Jak uvidíme na vyšších frekvencích, tento genový klíč v sobě ukrývá obrovský užitek a dary. Bez ohledu na to, kým jsme nebo co říká náš hologenetický profil, má každý z nás schopnost napojit se na tento aspekt naší DNA a odhalit v něm nevyčerpatelnou zásobárnu své vnitřní síly.

Fyziologický ekvivalent tohoto genového klíče nám ukazuje, že sílu je třeba hledat hluboko v sacral plexu. Vystupuje z oblasti pod pupkem a kolem něj. Tato oblast  našeho těla je už dlouho považována za centrum obrovské síly člověka a její skutečná moc spočívá ve faktu, že není žádným zjevným sídlem vědomí. Ovšem mezi sacral plexem a solar plexem se nachází rozsáhlá a komplexní nervová síť. Přestože se dnes zdůrazňuje důležitost lidského mozku jako hlavního centra naší inteligence, nachází se opravdové centrum inteligence těla ve skutečnosti v našem břiše. Stín 34 tuto inteligenci sídlící v břiše obchází a vede nás do nevědomých mentálních smyček uvnitř mozku. Usilování vždy pochází z mysli, kdežto síla z břicha. Síla je přirozená, uzemněná a univerzálně spojená se životem kolem, protože proudí z důležitého pupečního centra v naší bytosti. Vědomí v břiše je více než uvědomování si sebe sama, protože se nachází mimo rámec já. Můžeme ho proto nazývat čistým vědomí. Vynucujeme si tehdy, když zapomeneme důvěřovat tomuto pravému centru čistého vědomí.

Sebepopírání

Potlačená síla se u lidí projevuje tak, že se vlastně skrývají před svou vlastní silou. Mají strach sami ze sebe. Jsou to lidé, kteří sami sebe shazují a za autoritu považují jiné. Ve stavu sebepopírání nechávají druhé, aby po nich šlapali. Stávají se otroky zásad jiných nebo společnosti obecně. Všechna velkolepá individuální síla tohoto archetypu je potlačena, často kvůli těžkému dětství. Tito lidé zadržují veškerou svou energii ve svém nitru a trpí často únavou a nedostatkem energie, zatímco přirozeným projevem daru 34 je naopak nevyčerpatelná energie a síla Nakonec se jim nezbude nic jiného než se osvobodit ze situací, ve kterých se nacházejí. Až tak učiní, získají svoji skutečnou sílu zpátky.

Tyranství

Reaktivní, rozhněvaná strana stínu se projevuje v tyranské či panovačné podobě. Tito lidé používají sílu, aby šikanovali ostatní. Jejich hlavním problémem je komunikace a nepatřičné chování. Protože si obvykle nejsou svého tyranského chování vědomi, velmi je rozzuří, když narazí. Nadále se snaží tvrdohlavě prosazovat svou i přesto, že se jim dostalo varování nebo se jim ostatní postaví, a celá situace pro ně často končí špatně. I když je takový člověk často vnímán jako násilník, jedná se ve skutečnosti o hluboké nepochopení. Jeho chování je výsledkem podmiňujícího formování v dětství a není si vědom toho, co skutečně dělá. Je třeba, aby si našel nějakou zdravou aktivitu, ve které uvolní svůj hněv, a přestane tak neustále druhé popuzovat.

 

Skutečná síla – archetyp Olympioniků

Když uvolní stín 34 cestu daru 34, objeví se velmi krásný archetyp – lidská síla. Vztah mezi stínem a darem  fascinuje neuvěřitelně tenkou hranicí mezi těmito dvěma typy aktivace téhož základního energetického kódu. Rozdíl mezi stínem Usilováním a darem Silou je zároveň nepatrný i obrovský. Také dar 34 používá tutéž ohromnou prvotní životní sílu, ale na rozdíl od stínu ji zapojuje do správné činnosti a ve správný čas. Výsledkem je tvořivý projev síly, která je v souladu s životní energií a ve svém okolí si vždy vyslouží pozornost a chválu.

Individuální síla je něco, čím naprosto přirozeně disponují všichni lidé. Samozřejmě zde nehovoříme o fyzické síle, i když lidé s tímto darem často bývají i fyzicky zdatní. Mluvíme o schopnosti jednat v harmonii s přírodními silami – to je skutečná definice síly. Použijeme-li sílu k fyzické aktivitě, což se týká právě daru 34, není v ní ani stopy po úmorné snaze nebo vynucování. Síla z nás prostě proudí a my snadno a nenuceně splýváme s prováděnou činností v jedno. Snadno v tomto smyslu neznamená, že nevynaložíme žádnou námahu – může to pro nás znamenat velkou námahu – ale že nenarážíme na žádný odpor. Tato vysoká výkonnost bez zádrhelů je jedním z hlavních znaků daru 34.

Dalším klíčovým rysem daru 34 je, že chce být viděn. Jak víme, je tento genový klíč spojen s ranými cykly života na naší planetě a k nejstarším svazkům patří jeho spojení s říší rostlin. Početí a rozmnožování rostlin je závislé na hmyzu, ptácích a včelách. Aby k sobě květiny přilákaly potřebné zprostředkovatele, vykvétají do všemožných nádherných tvarů, barev a vůní. I u lidí se dar 34 projevuje prvotní potřebou ukázat se, ovšem bez jakékoli účasti svého ega. Nezapomínejme, že na žádné z úrovní si dar 34 není vědom sám sebe. Sklon přitahovat pozornost se na stínové frekvenci samozřejmě projevuje tím, že vyvolává negativní pozornost, na vyšších frekvencích však přitahuje pozitivní pozornost. Díky daru 34 se rodí všemožné příklady síly člověka.

Dar 34 je darem hrdinů a hrdinek. Je to jeden z nejúžasnějších a nejstarších lidských archetypů. Skutečné hrdinství se projevuje bez uvědomění a jako naprosto individuální čin. Proto každý žijící člověk cítí hluboké spříznění s mytickými hrdiny nebo hrdiny naší současné kultury. Hrdinství znamená sílu. Opravdová síla si však paradoxně sama sebe příliš neuvědomuje. Mnozí z těch, kdo vykonali úžasné hrdinské činy, popisují následně svůj zážitek jako akci, která z jejich strany postrádala jakýkoli úmysl. Tento druh hrdinství je naprosto náhodný (na rozdíl od nejvyšší frekvence siddhi 21 Chrabrost, což je zcela odlišný archetyp). Hrdinové se často necítí dobře, když je druzí chválí, protože se jim zdá, že celá záležitost vůbec nebyla v jejich režii. Ostatní nicméně hrdinský čin nikdy neinterpretují jako náhodný, i když se náhodně udál, a většinou jej zahrnují chválou a uznáním.

Jako archetyp, jenž je silně spjat s fyzickou stránkou života, je dar 34 úzce spojen s aktivitami, které vyžadují fyzický pohyb, například sportem a tancem. Není to však dar, který se zapojuje do týmových sportů, raději ukazuje své individuální talenty. Samotné pohyby těchto lidí ostatní fascinují svou ladností. Jsou to naši sportovní hrdinové a olympionici, osobnosti, které vykazují a vyzařují individuální sílu a fyzickou harmonii mnohem více, než je běžné. Dokonale zvládnout pohyb je ve skutečnosti pro člověka možné až tehdy, když jeho vědomí sebe sama ustoupí do pozadí a zanechá po sobě jen pronikavou sebejistotu, partnerský program daru 20. Dar 34 lze pozorovat v nesčetných oblastech lidského snažení, v jakékoli sféře, kde jednotlivec nějak vyčnívá nad obyčejné lidi. Stávají se z nich naše idoly a guruové v podnikání, sportu, válce a někdy i ve vládě.  Projevuje se v nich určitý druh prvotní síly, jíž si nelze nevšimnout. Ve světě, kde dominují nízké frekvence, je skutečná vnitřní síla nepřehlédnutelná.

Spolu s GK 43 tvoří GK 34 tzv. Rodinu osudu – nezvyklé genetické nastavení, které má obrovský dopad na náš vnější život či osud.  Když lidé mluví o osudu, většinou mají na mysli sílu, která leží mimo dosah člověka. Ovšem tajemství osudu spočívá ve frekvenci. Díky tomuto kodonu se setkávají dvě hlavní síly evoluce a involuce. Je to velká záhada. Změníme svůj osud tak, že sami pozvedneme frekvence své DNA? To je pohled evoluce. Nebo nám zvýšení frekvencí naší DNA umožňuje vyšší síla mimo nás? To je zase pohled involuce. Paradox může být vyřešen jen dalším paradoxem. Oba přístupy jsou správné a vzájemně provázané. Hrdinové a hrdinky se rodí na zemi i v nebi.

 

Vznešenost – setkání božství s tělem

Už víme, že GK 34 má jeden neobvyklý rys, který provází všechny jeho úrovně  frekvencí – není si vědom sám sebe. Usilování si neuvědomuje samo sebe, což vede k destrukci. Síla si samu sebe neuvědomuje a vyvolává obdiv. A zde, na samém vrcholu, rozkvétá siddhi Vznešenost. Jedná se o vznešenost lidské formy v pohybu. Forma sama je čistým vědomím, proto nemůže být vědomím něčeho. Prostě jen odhaluje skutečnou krásu vědomí ve fyzické formě. Vznešenost není stavem bytí, je podstatou veškeré živé přírody v pohybu. Na siddhické úrovni bytí projevuje vše živé svou vznešenost. Dokonce i urputné usilování nízké frekvence se svým pokřiveným způsobem jeví vznešené. Ale siddhi 34 se také více než jiné aspekty lidské DNA týká lidství – je to siddhi nahé opice, Adama a Evy, božské energie, která neustále proudí lidskou formou.

Díky siddhi 34 jsme přišli na myšlenku, že člověk je Bůh. Tato představa byla zvěčněna v našich mýtech, v nichž se bohové zjevují na zemi a berou na sebe fyzickou podobu, a našla svůj odraz také ve snahách vyvíjených v průběhu celé historie lidstva přenést boží autoritu na některé vyvolené jedince. Velkým paradoxem je, že kdyby na sebe bohové opravdu vzali lidskou podobu, vůbec by nevěděli, že jsou bohy! To je skutečný význam siddhi 34: božská podstata stvoření může svobodně pohybovat tělem jen tehdy, přestane-li existovat identita. Lidé, kteří projevují energii siddhi 34, se pohybují způsobem, jenž nás na první pohled okouzlí. Působením siddhi 34 vznikla fyzická cvičení usilující o dosažení vyšších stavů vědomí, jako například mudry a ásany v józe nebo pohyby v tai-či. To vše jsou spontánní projevy božství, které pohybuje fyzickou formou člověka, v němž se rozzářilo siddhi 34.

Posvátné pohyby, gesta a tance obsahují kódy vyššího vědomí. Nicméně tato cvičení mohou být velkou pastí, protože nás udržují v představě, že existuje nějaká cesta vedoucí k vyššímu vědomí. Žádná taková cesta neexistuje. Změna k vyššímu vědomí je zkrátka náhlý skok. Posvátné pohyby mohou lidem opravdu zajistit přístup k vyšším stavům vědomí, ale  samotný skok nenavodí. Problémem spojeným s posvátnými pohyby je, že se původně jednalo o spontánní projevy vyššího vědomí. Když se pohyby napodobují, nejsou už spontánní, ačkoli mohou vést k letmým zábleskům vyššího vědomí. To určitě neznamená, že by posvátné pohyby a cvičení nebyly k ničemu. Pro mnoho lidí představují přirozenou součást jejich cesty směřující k transcendenci. Jen je třeba si uvědomovat, jaký je jejich původ.

Ze siddhi 34 také vychází nejvyšší úroveň bojových umění založená na představě, že skutečná síla se skrývá v prázdnotě. Nejvyšší stupeň umění  čchi-kung se například nazývá síla prázdnoty. Jeho adept již rozpustil všechno zdání identity a stal se pouze vodičem inteligence života. Odtud také pochází koncepce prožitku no mindbez mysli, jak jej praktikují nejvyšší formy umění  zen-buddhismu. Lidé, u nichž se toto siddhi rozzáří, nekomunikují pomocí slov nebo jazyka, ale prostřednictvím svých činů a pohybů. Mnozí z nich se stali zakladateli posvátných forem umění kaligrafie, hudby, tance a malířství. Umělecké dílo vytvořené člověkem s aktivním siddhi 34 je vždy považováno za dílo výjimečně geniální a originální. Ovšem pro siddhického umělce spočívá umění v tvorbě samotné, zatímco výsledek je pro něj bezvýznamný. Tento přístup nádherně symbolizují tibetské mandaly z písku. Jejich neuvěřitelně důmyslné obrazce vytvářené celé měsíce jsou po dokončení ponechány napospas větru, a ten je během pár hodin rozpráší.

Siddhi 34 obsahuje ještě jedno důležité tajemství týkající se probuzení. V důsledku svého spojení s  partnerským programem – siddhi 20 Přítomností – nutí člověka, aby transcendoval svůj genetický strach o přežití a každý okamžik naplnil svou absolutní  přítomností. Vzdát se své individuality, kterou považujeme za svou skutečnou podstatu, pro nás představuje náročný úkol. A naše přežití se rozpuštěním do oceánu Přítomnosti opravdu zdá být ohroženo. Ale právě o to jde – svůj skok do siddhické úrovně nemůžeme přežít! Dříve než zemřeme skokem do siddhické frekvence, musíme se vzdát svého fyzického těla a vibrací jeho pohybů. Jakmile vstoupíme do siddhické frekvence, očistí se náš systém od všeho strachu a my odhalíme čisté vědomí inteligence svého fyzického těla. Je to, jako by se naším tělem pohyboval celý vesmír.

Siddhi 34 ukazuje jeden z klíčových atributů života – efektivnost. V rámci Rodiny osudu se zjevení z vyšších sfér setkává se vznešeností těla existujícího na nižších rovinách a prostoupí je. Když duch vstoupí do hmoty a naplní ji božstvím, je výsledkem čistá fúze. A pokud není život žádným způsobem narušován, stává se velmi plynulým a efektivním. Čím více se ho snažíme přinutit, aby plynul, kudy chceme my, a ne, kudy se chce ubírat on sám, tím méně efektivními se stáváme a tím více spotřebováváme energie. Nejčastěji se pro aspekt siddhi 34 používá přirovnání životní síly k vodě. Slovy velkého mudrce Lao-c´:

 

 „Ta nejměkčí ze všech věcí

 umí uhánět jako cválající kůň

přes ty nejtvrdší věci.

 

Jako voda, jako voda pronikající skálou.

A stejně vstupuje dovnitř neviditelné.

 

A proto vím, že je moudré,

jednat tak, že nedělám nic.

A jak málo, jak velmi málo lidí to chápe! „

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.