Umění nastavit si zdravé hranice – GK 40

Přijměte pozvání do oblasti každodenního zacházení s naší energií. Pojďte rozjímat alespoň na chvíli nad tím, proč býváte unavení či dokonce vyčerpaní, kdy a jak překračujete hranice svých možností a co s tím.

 

Stín zvaný Vyčerpanost a energetika síly a vůle

GK 40 a jeho stín se týkají správného a nesprávného použití síly lidské vůle. Klíčem k pochopení je rozdíl mezi slovy energie a síla. Energie představuje přirozenou vitalitu, která proudí do světa prostřednictvím našich činů. Kdykoli jsou naše činy v souladu s vesmírem, jsme potřebnou energií zásobováni z hloubky našeho bytí. Avšak když naše činy nevyvěrají z pravého zdroje, nýbrž jsou vynucovány, naše energie se vyčerpává.

GK 40 souvisí také s přeměnou jídla a tekutin v žaludku na energii. V orientální medicíně se na zdraví člověka nahlíží v souvislosti s vitalitou a množstvím energie čchi. Podle ní existují dva druhy čchi – prenatální, zděděná energie, se kterou se narodíme a která určuje věk, jehož se dožijeme, a postnatální, kterou člověk získává ze stravy a z přírody. Orientální přístup ke zdraví se zaměřuje na co největší uchovávání prenatální čchi a zároveň na podporu postnatální čchi. Stín 40 Vyčerpanost přichází jako důsledek neefektivní přeměny energie získané ze stravy a tekutin na postnatální čchi, což vede tělo k tomu, že musí čerpat ze zásob drahocenné prenatální čchi. Ve spojení se svým programovacím partnerem, stínem 37 Slabostí, postupně tyto dva nízkofrekvenční vzorce z člověka vysávají všechnu sílu. Stejně jako u všech třiceti dvou stínových párů vytváří i tento proces začarovaný kruh.

Na vyšších úrovních frekvencí je GK 40 zodpovědný za proměnu naší civilizace a společnosti prostřednictvím plodných spojenectví, pevných hranic a vzájemně prospěšných výměn mezi jednotlivci, komunitami a dokonce i celými národy. GK 40 má dar Rozhodnosti, což znamená, že lidé s tímto genovým klíčem v hologenetickém profilu se rodí s velkou vůlí, jež je značně nepochopenou lidskou schopností. Obvykle považujeme vůli za něco, k čemu mají přístup všichni lidé, pokud mají vnitřní sílu. Stalo se přímo krédem západního světa, že pokud něco opravdu chceme, můžeme toho vždy dosáhnout – je to prostě jen otázka vůle. A právě tímto od útlého dětství vštěpovaným přesvědčením se stín 40 živí.

Síla vůle použitá nesprávným směrem se stává nutivou silou. I když člověk náhodou dosáhne toho, co chce, následky na fyzickém těle jsou devastující a nezvratitelné. Pokud někdo násilím tlačí svůj život pryč od jeho přirozeného směru, objeví se problémy s trávením a žaludkem. A jelikož není energie získaná z jídla řádně přeměněna na tělesnou energii, zvýšená hladina žaludečních kyselin může vést k řadě závažných problémů, počínaje žaludečními vředy až po rakovinu. Nevhodné používání vůle také nesmírně zatěžuje ledviny a nadledvinky, které musejí vynakládat množství energie na to, abychom udrželi svůj život ve směru opačném vůči vesmírnému proudu. Výsledkem je v dlouhodobém horizontu předčasné stárnutí, nemoc a vyčerpanost. Tento fenomén považujeme v dnešní době za normální stav. Přesto je však lidské tělo nesmírně odolným organismem a dokáže vydržet enormní množství zátěže.

Jsou dva způsoby, jak nás může stín 40 zahltit: Buď nás stále nutí, abychom používali sílu vůle bez adekvátní podpory z okolí, nebo umožňuje ostatním využívat naší slabé vůle a podléhat kompromisu. Tento druhý scénář je velmi běžný v podnikatelské sféře, kde lidé pracují na pozicích s malými nebo téměř žádnými rozhodovacími pravomocemi a za příliš nízké ohodnocení. Problém je, že když se uchýlíme ke kompromisu a přijmeme práci, která neumožňuje našemu duchu dostatečný prostor k dýchání, naše nízká frekvence ještě více posílí naše nízké sebevědomí, takže se spokojíme s jakýmkoli platem.

Dalším způsobem, jak stín 40 působí, je individuální síla vůle. Tito lidé představují opačný pól téže dynamiky – jsou to otrokáři využívající slabé vůle ostatních. Izolují se od ostatních a ztrácejí se ve svých ambicích a v závislosti na své práci. Neustálá energetická zátěž snižuje jejich frekvence a uzavírá jim srdce před ostatními. I přesto takový člověk dosáhne mnoha úspěchů díky velké dávce síly vůle, ale je to na úkor lidskosti. A jak uvidíme, nejdůležitějším tajemstvím tohoto genového klíče je umění relaxace. Pro člověka pod vládou stínu je relaxace nemožná. Ba dá se říci, že skutečná relaxace je v dnešní civilizaci jednou z nejvíce chybějících kvalit.

Stín Vyčerpanost je částečně zodpovědný za další nízkofrekvenční stav – osamocení a izolaci. Pokud děláme to, co milujeme, a používáme svou energii harmonicky, automaticky přitahujeme podporu ostatních a necítíme se osamělí. Když se však s námahou lopotíme proti proudu nebo využíváme proud někoho jiného, dostaví se vždy pocit osamocení. Pokud dovolíme někomu druhému, aby zneužil naši energii (projev represivní podoby tohoto stínu), naše přirozená podpůrná síť se vytrácí, cítíme se vyčerpaní a odstřižení od životního proudu. Ve skutečnosti však způsobují tento stav naše vlastní činy, nebo naopak naše neschopnost činu.

Dalším projevem stínu Vyčerpanosti je druh osamělosti, který přichází, když se člověk izoluje od ostatních a odmítá pomoc a podporu, či dokonce kope do těch, kteří mu nabízejí pomocnou ruku. To je typický projev reaktivní podoby tohoto stínu. Tento druh osamělosti není většinou patrný navenek, protože tito lidé vypadají jako velmi silní a nezávislí; ve skutečnosti jsou však na nevědomé úrovni stejně slabí a osamělí jako potlačující podoba stínu. Stín Vyčerpanosti je mistr popírání a jeho hlavní popírání se týká pocitů. Tito lidé často popírají už to, že vůbec mají nějaké pocity, a toto popírání vede nakonec k jejich celkovému úpadku.

Kdykoli se člověk emočně izoluje od ostatních, je vystaven velkému nebezpečí. Jemné kvantové pole zvané astrální tělo prostě není schopno separovat se od ostatních lidí. Tento druh popírání tak obrací negativní frekvence proti sobě samotnému a zatlačuje je hluboko do těla, kde se proměňují ve stále agresivnější kyseliny, které začnou tělo rozežírat zevnitř. Stín 40 Vyčerpanost je jednou z nejhlubších příčin rakoviny na naší planetě. Usazuje se v nás, kdykoli nejsme schopni a ochotni podívat se na svou emocionální bolest a cítit ji. Právě GK 40 nás učí, že jen my sami jsme na všech úrovních zodpovědni za své zdraví. Ostatní nám mohou nabídnout podporu a podržet nás za ruku v těžkých chvílích, ale postavit se životu a všemu, co přináší, můžeme jen my sami.

Povolnost

Potlačením se projevuje tento stín tak, že lidé postrádají ve svém životě pevné hranice. Lehce podléhají manipulaci ostatních, protože nemají dostatek vůle obhájit své zájmy. Jejich povolnost má své kořeny v odmítání vlastních potřeb. Tyto vzorce chování pocházejí v naprosté většině z dětství. Tito lidé se neúnavně rozdávají, obvykle lidem a organizacím, kterým na nich v nejmenším nezáleží. Stín 40 vysává ty, kdo si dostatečně neváží sami sebe a své energie. Jakmile přestanou popírat své potřeby a postaví se sami za sebe, jejich život se může dramaticky změnit k lepšímu.

Pohrdání

Reaktivní podoba tohoto stínu vzniká popíráním hněvu. Stejně jako strach u potlačené podoby má tento hněv kořeny v obtížném dětství. Tento druh popírání překrucuje hněv v pohrdání. Takový člověk může být extrémně arogantní. Využívá slabosti druhých ve svůj vlastní prospěch. Jeho přezíravost mu nedovolí nechat si někoho pustit příliš blízko k tělu. Reaktivní popírání se vyznačuje neúctou k ostatním a nepřijímáním jejich podpory, a proto tito lidé postupně ztrácejí energii. Jelikož jejich silnou vůli podněcuje nevědomý hněv, často vůbec nevypadají vyčerpaně, ale uvnitř si jejich neustálá potřeba izolovat se od ostatních nakonec vyžádá svoji daň.

 

Dar zvaný Rozhodnost – zapomenuté umění nicnedělání

Jakmile aktivujeme vyšší frekvence GK 40, vyčerpanost se stane minulostí. Když je naše životní síla v souladu s vesmírem, zjistíme, že máme k dispozici nekonečné množství energie. Tatáž síla, která pohání stín, pohání i dar, ale s naprosto odlišným výsledkem. Vše, co se týká genového klíče 40, je spojeno s tématem hranic. Abychom si vytyčili hranice, musíme být schopni odmítnout ostatním přístup k naší energii. Musíme umět říkat ne. Správné užívání tohoto druhu izolace zajistí, aby ani naše energie, ani její zásoby nebyly vyčerpány. Energie využitá na izolaci může být v životě úžasným spojencem, pokud je použita správně. Právě tato schopnost nastavit si osobní hranice pro užívání vlastní energie a vlastního času dává zrod daru Rozhodnosti.

Dar Rozhodnost znamená stát se mistrem dávání sobě samému. Jeho hlavním tématem je hluboké uvolnění na fyzické úrovni. Klíčem k němu je nalezení rovnováhy mezi službou ostatním a vlastním potěšením. Pokud se neumíme uvolnit, chybí nám skutečná rozhodnost. Mnoho lidí v dnešním hektickém světě zaměňuje uvolnění s odpočinkem. Všichni potřebujeme odpočinek, ale ještě více potřebujeme uvolnění. Odpočinek regeneruje fyzické tělo, ale uvolnění umožňuje regeneraci také jemnějším tělům. Pokud se naplno uvolníme, podporujeme nejen své fyzické, ale i mentální a emoční zdraví. Dar 40 Rozhodnost je tak připomínkou důležitosti uvolnění, ukrytou v našich genech. Život nikdy nebyl zamýšlen tak těžký, jakým si ho my lidé děláme. Svět, který jsme si vytvořili, nás nutí vynakládat sílu vůle za hranice toho, co je pohodlné a přirozené. Dar 40 je darem, který umí na všech úrovních šetřit energii. Zná velkou mystickou důležitost wu wei, nadčasového umění nicnedělání.

Pro člověka s darem Rozhodnosti nevyžaduje žádná činnost úsilí, protože nic není potřeba vynucovat. Takový člověk může pracovat nesmírně tvrdě a vynaložit značnou energii, ale na rozdíl do stínu 40 není vyčerpaný. Ví, kdy přestat, a co je důležitější – ví, kdy říci ne. Práce, která je v souladu s naší pravou podstatou, v podstatě není práce. V tomto smyslu nevyžaduje žádnou sílu vůle. Rozhodnost znamená, že vůle je zapojena do naší činnosti od samého počátku, a proto bez námahy plyne, aniž by musela být vynucována. Kromě toho probouzí dar 40 také velkou úctu a podporu ostatních. Na rozdíl od stínové frekvence lidé na frekvenci daru nepřistupují k podpoře s nedůvěrou, přestože si stále zachovávají nedotčenost svého prostoru. Tito lidé přímo vyvolávají v druhých potřebu, aby je podporovali a pomáhali jim. Díky své mimořádné rozhodnosti se často stávají oporou týmu či projektu.

Dalším aspektem daru 40 je jeho přímo zázračné pochopení, kterým se může řídit každý bez ohledu na své genetické predispozice: Říci ne té správné věci někdy přináší stejné množství energie jako říci ano, a někdy dokonce více. Lidé s darem 40 jednají v zastoupení samotné přírody; když se rozhodnou něco neudělat nebo nenabídnout někomu jinému své nápady, potom dotyčná osoba prostě patří v řádu světa na úplně jiné místo. I když může být zpočátku zklamaná či dotčená, nakonec se ukáže, že to bylo pro obě strany správné rozhodnutí. Vyslovit pevné a rezolutní ne správné osobě či věci znamená být pevně zakořeněn ve svém bytí.

Rozhodnost je více než síla vůle nebo odhodlání, je to rozkvět samoty. Dar 40 vykvétá z osamocení. Zdroj veškeré jeho síly pochází z toho, že miluje samotu. Neznamená to, že lidé s GK 40 ve svém profilu musí být pořád sami. Prostě jen netrpí pocitem osamění, protože jejich životní síla je v nepřetržitém procesu zrodu. Toto překypující vnitřní bohatství dává jejich auře úžasnou sílu, čímž jsou pro ostatní nesmírně přitažliví. Dar 40 geneticky vyvažuje svého programovacího partnera, dar 37 Rovnost. Zatímco dar 37 nabízí neutuchající podporu a pomoc ostatním, klade dar 40 na druhou misku vah svoji schopnost zajistit si dostatek času i prostoru pro sebe a svou zábavu.

Z tohoto daru se může poučit každý člověk. Vnáší nám do života rovnováhu tím, že nám připomíná skutečnou sílu samoty. Slovy básníka Rilkeho: „Pouze a jedině člověk, který si uvědomuje svoji osamělost, je jako věc podléhající hlubokým vesmírným zákonům, a když si vyjde do jitra, které se právě rodí, či hledí do večera, který je plný dění, a když cítí, co se tu všechno odehrává, pak z něj opadnou všechny vnější okolnosti, jako by byl už mrtev, ačkoli se nachází uprostřed pulzujícího života.“

 

Siddhi zvané Boží vůle – dokonalé tělesné uvolnění

Na nejvyšší frekvenci se dar Rozhodnost stává čistou Boží vůlí. V mnoha mystických panteonech jsou kvality božství rozděleny mezi tři hlavní kosmické orgány – Boží mysl, Boží srdce a Boží vůli. Boží vůle je z těchto tří schopností považována za prvotní kvalitu, ze které vznikají další dvě. Celý koncept existence Boží vůle je aspektem lidské potřeby existence nějaké blahodárné síly, která řídí celý vesmír. Jinými slovy tedy můžeme říci, že siddhi 40 se týká našeho vnímání existence Boha.

Dvě polarity v našich genech – programovací partneři GK 37 a GK 40 – formují základní principy našich náboženských přesvědčení a zkušeností s existencí vyšší síly. Siddhi 37 Láskyplnost nám ukazuje, že všichni, kdo dosáhli realizace jeho prostřednictvím, zanechali v kolektivní psyché lidstva otisk o povaze božství a tento otisk je odrazem nesmírně láskyplné a milující síly, prostupující veškeré stvoření. Tato láskyplnost se projevuje ve všech mytologiích a náboženstvích světa, které chápou božskou sílu jako postavu matky nebo otce. Z tohoto pohledu jsme my lidé vnímáni jako boží děti. V případě siddhi 40 jde o zcela jiný případ, který za tisíciletí zmátl už mnoho duchovních hledačů. Mistři, kteří dosáhli siddhi 40, jsou velkými popírači Boha. Stejně jako stín 40 popírá své potřeby a potřeby ostatních, siddhi 40 popírá lidskou potřebu Boha. Je to nesmírně mocný výraz siddhického stavu, protože kdykoli se objeví, všichni hledající nevyhnutelně propadají panice!

Člověk, jenž dosáhl siddhické úrovně osvícení, vyzařuje nepopiratelnou energii – čistou energii vědomí. Slova těchto lidí mají  velkou sílu. Kolektivní potřeba lidí vědět, že existuje Bůh, vyvěrá z našeho nejhlubšího strachu – totiž že jsme ve vesmíru sami. Když siddhi 40 vyjadřuje své božství, dělá to paradoxně tak, že popírá existenci oddělenosti lidství od božství. Tím nutí lidstvo vypořádat se s velkým problémem všech hledajících: že samotné hledání stojí v cestě ke konečnému osvícení. Když někdo dosáhne siddhi prostřednictvím GK 40, učiní tak bez ohledu na Boha. Tato duchovní cesta se vyznačuje popíráním potřeby pomoci od Boha! Tito lidé nenásledují žádného mistra ani učení, ale jdou po své cestě absolutně sami. Jakmile člověk dosáhne nejvyšší úrovně, často o svém stavu mluví právě opět v souvislosti s popíráním.

Když hovoří siddhi 40, říká, že neexistuje žádná cesta k Bohu, protože vně našeho osamění neexistuje žádný Bůh. Může tvrdit, že všechny posvátné praktiky a metody hledání Boha jsou marné. Dokonce může popírat, že jeho stav je něčím mystickým nebo spirituálním. Tito lidé často popírají celý koncept spirituality a svatosti. Kvůli svému radikálnímu postoji nejsou tito mistři obvykle mezi lidmi příliš oblíbení, ani mezi většinou hledajících; přesto však vibrace za jejich slovy jsou nepopiratelné pro kohokoli, kdo se k nim přiblíží. Siddhi 40 vyzařuje auru oslnivé osamocenosti a vykazuje výjimečnou nezávislost na normálních potřebách lidských bytostí. Mluva těchto lidí je jednoduchá, logická, pronikavá a někdy přímo šokující. Vědomí tímto způsobem používá popírání jako prostředek k dosažení hlubší autenticity tím, že zničí veškeré lidské naděje na dosažení božství. Paradoxem je, že teprve až se zhroutí všechny naše naděje, jsme dostatečně prázdní, abychom takový stav zažili. Toto učení je vskutku plné paradoxů.

Paradoxy jsou pro siddhi Boží vůle opravdu příznačné. Lidem mimo tuto siddhickou úroveň může Boží vůle připadat jako velmi působivý koncept: všechno má svůj důvod a je v rukou nějaké vyšší síly. Pro člověka ponořeného v siddhi 40 je oním úžasným konceptem právě paradox – Bůh tě může navštívit, jen pokud nejsi doma. Pokud tato zkušenost nastane, odhalí tento paradox v celé jeho kráse: každá lidská bytost je objektem Boží vůle, a přesto nic vně lidstva ve vesmíru neexistuje. Z tohoto pohledu má každý člověk absolutní svobodu dělat ve svém životě, co chce, a zároveň nic z toho, co uděláme, není zcela v našich rukou.

Uvnitř tohoto siddhi se nachází velké mystérium svobodné vůle a stav, který mystikové nazývají nevybíravé uvědomění. Žádný z obou konceptů nemá na siddhické úrovni žádný význam, jelikož v tomto stavu uvědomění neexistuje nikdo, kdo by činil nebo nečinil volbu. To jsou hry, které s námi siddhi 40 sehrává, a hrůzy, se kterými zápasí stín 40. Siddhi 40 je zodpovědné za to, co je obecně známo jako negativní způsob dosažení realizace, a naopak programovací partner siddhi 37 Láskyplnost představuje cestu upřímného hledání Boha. Obě cesty jsou pevně vetkány do příběhu lidské genetiky a obě musí být překročeny a nakonec opuštěny, aby mohl vykvést skutečný stav probuzení.

Navzdory těmto paradoxům zůstává siddhi 40 velkým mystickým hráčem na šachovnici lidské evoluce. V učení zvaném Sedm pečetí (viz GK 22) představuje siddhi 40 kód v lidské DNA, jenž proměňuje lidstvo na fyzické úrovni. Na individuální úrovni drží siddhi 40 klíč k dokonalému fyzickému uvolnění, při kterém každá jednotlivá molekula DNA v našem těle vibruje na optimální frekvenci. To vyžaduje důkladný proces karmické očisty, což je úkolem skupiny kodonů zvané Rodina alchymie. Čtyři genové klíče, které spadají do Rodiny alchymie, promění naši DNA tak, aby z našeho fyzického těla zmizely všechny rušivé vlivy. To znamená, jak se dozvídáme z výkladu GK 22, že naprostým uvolněním fyzického těla se mohou přímo manifestovat naše vyšší jemnohmotná těla. To je skutečným významem dokonalého fyzického uvolnění; je to stav, který nelze uchopit myslí – přímý projev Boží vůle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.