Osobní hologenetický profil (dále jen HP) je naše genetická výbava. Poznat své genetické nastavení a jeho přesáhnutí je touhou mnoha z nás. Každý z nás nese ve svých genech všechny aspekty celého spektra šedesáti čtyř genových klíčů, z nichž některé dominují a určují vývoj individuálního vědomí – vývoj v rámci života každého z nás jedinečným způsobem. Jsou to aspekty, jež formují naši životní cestu a prostřednictvím kterých se individuální vědomí může poznávat až do bodu probuzení.
Hologenetický profil vychází ze systému zvaného Human design, jedná se o výpočet na základě času, data a místa narození. Přesně určí konkrétní postavení Slunce a planet v okamžiku vašeho narození a rozmístí je do kruhu či mandaly zvané i-ťingový kruh. I-ťingový kruh je prastarý nástroj, který uspořádává šedesát čtyři hexagramů I-ťingu ne do tradiční mřížky, ale do kruhu. Tímto způsobem HP poukazuje na kvality, jež nám byly v tento důležitý moment vtištěny.

Hologenetický profil převádí jedinečný okamžik vtisku (imprinting) – v momentě vašeho narození – do soustavy souřadnic v časoprostorovém kontinuu. Souřadnice jsou pak jako odpovídající protějšky zaneseny do mapy šedesáti čtyř kodonů v naší DNA. Poté genové klíče slouží k rozpoznání archetypálního významu těchto čísel. Přestože to může znít složitě, ve skutečnosti je to logické a velmi jednoduché. Někteří pochopitelně mohou zpochybnit souvislost vzniku lidské DNA s rozmístěním planet. Avšak pokud budeme vesmír, v němž žijeme, chápat jako holografický, pak uvidíme, že v rámci časoprostoru se všechny vzory propojují do jedné obrovské hyperdimenzionální matrice. Z tohoto důvodu obrazce vytvářené na nebi vždy bezprostředně korespondují s rodícím se životem. To však neznamená, že jedno ovlivňuje druhé, ve skutečnosti jsou obě roviny propojeny na kvantové úrovni.

 

Z ČEHO SE HP SKLÁDÁ

Při pohledu na svůj hologenetický profil uvidíte soustavu kružnic neboli oblastí – ty jsou dále propojeny tzv. drahámi (čárami s šipkami). Někteří možná zaznamenají určitou podobnost se systémem starověké židovské kabaly. Genové klíče jsou novodobou syntézou, která se opírá o moudrost mnoha významných starších systémů, jejichž propojením chtějí Genové klíče představit mnohem hlubší vnímání reality. Každá z jedenácti oblastí vašeho profilu představuje nějaký aspekt vašeho života, nad kterým můžete rozjímat. Jakmile vložíte své vědomí do konkrétní oblasti a s ní souvisejícího genového klíče, naskytne se vám příležitost k pochopení a transformaci dané sféry vašeho života.

V profilu se nachází také jedenáct drah, které všech jedenáct oblastí propojuje jakoby do lineárního okruhu. Dráhy reprezentují dynamické procesy, které podporují váš osud. Na nízkých frekvencích je v člověku vnitřní světlo či životní síla proudící těmito kanály přidušena a přirozený vývoj se zbržďuje. Jakmile se prohlubuje vaše rozjímání nad všemi oblastmi, můžete v důsledku obnoveného proudění tohoto světla skrze Váš život prožívat pozoruhodná období transformace nebo průlomu. Celý proces osvícení vašeho Já vyžaduje čas a vytrvalou kontemplaci i trpělivost. V důsledku postupného nárůstu vaší frekvence postupně začnete vnímat také všechny oblasti a dráhy jako součásti holografického celku. Když například prožijete změnu svých mentálních přesvědčení, uvidíte, že se tento posun odráží zároveň ve vašem fyzickém těle i ve vašich vztazích.

Zlatá cesta Vyžaduje, abyste rozjímali nad některými hlubokými a někdy i bolestivými otázkami. Jakmile vykročíte na Zlatou cestu, hluboce se ponoříte do tří základních otázek:

  1. Jaký je váš vyšší životní záměr?
  2. Do jaké míry vás naplňují vaše vztahy?
  3. Do jaké míry jste integrovanou součástí vaší komunity?

Když jsou lidé v souladu se stvořením, tyto tři otázky jednoduše neexistují. Zlatá stezka tím, že bez odporu následuje přirozené rytmy, ve své podstatě opisuje organický proud života. V lidské historii možná byly časy, kdy takový soulad nastal, ale moderní doba zcela zjevně není jedním z těchto časů. A zde se vynořuje smysl Genových klíčů – usnadnit jednotlivcům, vztahům a komunitám nově uspořádat jejich životy, tak aby obět dosáhli hlubšího souladu se stvořením.

HP je tedy soustavou vzájemně mezi sebou propojených čísel seřazených do tří sekvencí. Tato čísla korespondují s čísly genových klíčů, které si můžete vyhledat v knize. Proto je podkladem pro práci s HP kniha Genové klíče. HP je navigací, která vás provází při pouti touto knihou a ukazuje vám konkrétní genové klíče, které se týkají vaší osobnosti. Setkání s vlastním osobním profilem je velmi intimní setkání sama se sebou. Vyžaduje odvahu setkat se svými stíny a ochotu si upřímně své temné stránky přiznat.

 

Treading the Golden Path part 1 MASTER 131216TŘI SEKVENCE HP


Aktivační sekvence

AS je primární genetická sekvence v hologenetickém profilu.

Přináší tu nejpalčivější otázku: Jaký je váš vyšší životní záměr?

Aktivační sekvence je ze sekvencí, které tvoří Zlatou cestu, tou nejjednoduší. Přichází s velmi záslužným cílem – přeorientovat nás fyzicky do našeho těla, do centra našeho vnitřního světa a ukotvit nás ve fyzické rovině. Aktivační sekvence popisuje sérii tří skoků vědomí, k nimž dojde během našeho života, když ve své DNA zaktivujeme vyšší záměr. Tyto tři vnitřní kroky se nazývají Výzva, Průlom a Vnitřní stabilita. Aktivační sekvence se vypočítá z postavení Slunce v době narození a určuje čtyři konkrétní genové klíče (zvané čtyři Primární dary), které tvoří vibrační pole našeho génia. Jak naznačuje název, Aktivační sekvence je spouštěč, který může v našem životě aktivovat období intenzivní transformace.

 

 

Treading the Golden Path part 1 MASTER 131216Venušina sekvence

VS je primární genetická sekvence pro odhalení hlubokých základních emočních vzorců v našem životě.

Zabývá se citlivými otázkami našich vztahů: Do jaké míry vás naplňují vaše vztahy?

Jejím cílem je orientovat nás v emocionální oblasti našeho života. Coby ústřední osa je Venušina sekvence vnitřní kontemplativní cestou do dynamiky vzorců emočních zranění, zděděných prostřednictvím naší zděděné DNA. Je cestou do srdce a do zranění, jež nás tam tíží. Je vypočítána na základě postavení Země, Slunce, Marsu a Venuše v době narození a určuje přirozený sled několika genových klíčů, které ovládají všechny naše emoční vzorce v současném životě. Až naše vědomí začne pozorovat a chápat stínové aspekty těchto šesti genových klíčů, zvláště ve vztazích, začneme transformovat nízkofrekvenční vzorce na dary s vyšší frekvencí. Tímto způsobem projde astrální tělo (emoční podstata) procesem transmutace, která povede k trvalému otevření srdce. Během naší současné fáze evoluce zvané Velká změna má Venušina sekvence zvláštní důležitost, protože jejím účelem je otevřít nové centrum vědomí v solar plexu.

Doporučuji najít si ke každému genovému klíči ještě partnerský genový klíč (jeho číslo najdete v knize přímo v hlavičce každé kapitoly).

 

 

Perlová sekvence

Treading the Golden Path part 1 MASTER 131216PS je hlavní sekvencí pro vyjasnění vize na mentální úrovni.

Staví nás do kontextu s okolím, ve kterém žijeme: Do jaké míry jste integrovanou součástí vaší komunity?

Je vypočítána na základě postavení Jupitera v době narození a je cestou kontemplace o genových klíčích pro otevření mysli transcendenčnímu pohledu na vesmír. Tento pohled nám umožňuje spatřit jednoduchost života, která je jeho základní vlastností, a zharmonizovat s ním své energie a zdroje. Individuální Perlovou sekvenci tvoří konkrétní genové klíče, které přímo ovlivňují naši výkonnost a úspěšnost v životě. Každý z těchto genový klíčů ukazuje stínový vzorec, který nám nedovoluje žít úspěšný a svobodný život. Se vstupem našeho vědomí do těchto vzorců a odhalením jejich skrytých darů objevíme zdroj svého nevyužitého génia a kreativity. Dalším velkým tajemstvím Perlové sekvence je síla světového názoru založeného na lásce k lidem. Perla nám umožňuje najít naše nejbližší spojence a spolupracovat ve službě komunitě a vyššímu cíli.

Když na své cestě dorazíme na úroveň Perlové sekvence, můžeme začít mnoho aspektů svého života nahlížet ve zcela novém světle. Nová vize našeho života se probouzí, neboť jsme věnovali čas aktivaci vyšších frekvencí svých genových klíčů. Taková vize přichází jako přirozený důsledek pochopení a přijetí svých emocionálních vzorců. Jakmile člověk začne navazovat jasné a zdravé vztahy s druhými, kódy jeho vyššího záměru k němu začnou přitahovat nové příležitosti. Perlová sekvence nám pomáhá si ujasnit, jak dokonale jsme ve své individualitě uzpůsobeni ke službě celku. Perla nám ukáže, jak můžeme své jedinečné talenty nejlépe využít, abychom na všech úrovních dosáhli opravdové prosperity.

Doporučuji najít si ke každému genovému klíči ještě partnerský genový klíč (jeho číslo najdete v knize přímo v hlavičce každé kapitoly).

 

 

SVÝM PROFILEM SE MŮŽETE ZABÝVAT SAMOSTATNĚ

V tuto chvíli se můžete samostatně seznamovat se svým profilem tím, že si vygenerujete na anglických stránkách www.genekeys.com svůj osobní profil (v angličtině). Profil se vám otevře v PDF jako několikastránkový dokument s grafickým znázorněním. Na straně 3 je celkový obraz profilu, ze kterého můžete vycházet. Doporučujeme začít na přirozeném začátku profilu, tedy Aktivační sekvencí, poté Venušinou sekvencí a na závěr Perlovou sekvencí. Postupně se začtete do témat genových klíčů v knize. Jsou to ty genové klíče, jejichž čísla jsou napsána v každém kolečku (oblasti) profilu před desetinnou čárkou. Čísla za desetinnou čárkou jsou záležitostí podrobného průvodce tzv. Zlaté cesty, která se zabývá jemnými nuancemi, souvislostmi a celkovým obrazem profilu. V současnosti se tento materiál překládá. Tento velmi jemný a podrobný navigátor a průvodce bude zpřístupněn po částech během roku 2016. Kdo z vás umí zdatně anglicky, může si na zmíněných anglických stránkách tohoto podrobného průvodce za poplatek objednat pod názvem Golden Path Program. 

Krátká ochutnávka možnosti, jak nad svým profilem rozjímat (Zlatá cesta). 

Najděte si ve svém profilu oblast zvanou Vyšší záměr (Purpose), nachází se na samotném dni vašeho grafu a nalistujte si v knize kapitolu genového klíče, jehož číslo se nachází před desetinnou čárkou. Potom se začtěte na chvíli do následujících řádků:

Okamžik, kdy se ocitáme v hloubce svého nitra, nás vždy přivádí k otázce: Jaký to má všechno smysl?. Schopnost ptát se, jaký má náš život smysl, je jednou z opravdu pozoruhodných lidských vlastností. Ale zřejmě si tuto otázku pokládáme jen tehdy, když svůj nejvyšší záměr nenaplňujeme, když nevyužíváme svého nejvyššího potenciálu a máme tudíž pocit, že to jaksi nedává smysl. V Genových klíčích hovoříme o vyšším záměru spíše než o obecném smyslu života. Během kontemplace nad tímto tématem často uvažujeme o vyšším záměru jako o něčem, co zde máme vykonat. Nicméně konání je pouze vedlejším produktem našeho bytí.
Vyšší záměr má ještě jednu unikátní vlastnost – vyjadřuje esenci našeho lidství, naší překrásné obyčejnosti. Je ztělesněním naší lásky k životu, k tomu, že můžeme pobývat ve fyzickém těle, ve hmotném světě. Vyšším záměrem nás lidí je naplnit své tělo vědomím. Tím nejniternějším smyslem lidského života je zkrátka BÝT.

Pro člověka je prostý úžas nad krásou bytí jednou z nejobtížnějších věcí. Jak často během dne zanecháme toho, co zrovna děláme, a užijeme si chvilku bytí v jeho ryzí podobě? Stín konkrétního genového klíče našeho Vyššího záměru nám brání v prožívání takových okamžiků. Jakmile si stále více uvědomujeme svůj vyšší záměr, můžeme být překvapeni četností těchto momentů i tím, jak snadno kolem nás mohou proplout bez povšimnutí. Ve svých kontemplacích nad genovým klíčem svého záměru rozjímejte nad tím, jak vás jeho stín ovlivňuje na nevědomé úrovni a brání vám v prosté radosti z toho, že jste naživu. Tento stínový vzorec má hluboké kořeny, a proto je často nesnadné uvědomit si jeho působení, neustále narušuje vaši rovnováhu. Lapeni ve stínových frekvencích se ve svém těle nikdy nebudete cítit pohodlně, a tak se samozřejmě dostaví pocity nevyrovnanosti a neklidu.

Jestliže se opravdu chceme naladit na melodii svého nejniternějšího životního záměru, existuje jeden zaručený způsob, jak toho dosáhnout – stačí, abychom častěji věnovali svou pozornost přírodě. Naladění se na tep Země nám pomáhá se uzemnit a vnitřně se stabilizovat. Žhavé tekuté kovy v zemském jádru vytvářejí elektromagnetické pole, které ovlivňuje veškerý život na naší planetě. Jelikož Životní úkol (oblast na samém vrcholu vašeho profilu) je symbolickým znázorněním Slunce na nebesích, Vyšší záměr reprezentuje tento vnitřní oheň skrytý v nitru Země. A jakmile se na tuto doposud utajenou rovinu v nás začneme ladit, objevujeme své dary. Abychom do této sféry nevědomí získali přístup, vezměme v potaz archetypy a mýty, které probouzejí našeho ducha, učme se z příkladů těch životních osudů, které nás inspirují. Náš záměr nás silně propojuje s minulostí, s naší zděděnou DNA a také s kulturou, do které jsme se narodili. Naše osobní i kolektivní vzpomínky na minulost jsou živnou půdou pro naše dary.
Tato holá pravda nás nutí k zamyšlení – naše dary si osvojíme jedině tehdy, když se vyrovnáme se svou minulostí tím, že se naučíme odpouštět a přijímat ty stínové vzorce, které jsme pravděpodobně zdědili po svých rodičích a prarodičích. Namísto abychom si dar našeho Vyššího záměru uvědomovali jen jako mentální koncept, potřebujeme vnímat, jak ožívá přímo uvnitř našeho fyzického těla. Dokud se tohoto daru nemůžeme fyzicky dotknout a procítit jej spolu se zcela novou úrovní vnitřní stability, kterou nám přináší, nejsme připraveni na další krok.

Siddhi našeho Vyššího záměru je mimořádné. Je jako dar, který nám byl svěřen samotnými bohy, abychom jej snesli na zem. Pro toto siddhi jsme se narodili, toto siddhi stojí v pozadí všeho, co zde v životě máme vykonat. Abychom tuto vnitřní esenci odhalili, jsme nuceni projít svým stínem, sestoupit do jeho hloubky – a vskutku celý náš život je dlouhou vzrušující odyseou vedoucí k tomuto zlatému pokladu. Někteří z nás mají to štěstí a dostatek času na kontemplaci nad svým záměrem a s takovým privilegiem se pojí odpovědnost k Zemi – máme velmi speciální úkol – snést tuto esenci na Zem. Vtělit ji, žít ji a užívat si ji. Když rozjímáme nad siddhi svého záměru, dotýkáme se těch nejhlubších a nejskrytějších možností svého života. Kdybychom se v kontemplaci nezabývali ničím jiným, toto téma by samo o sobě stačilo pro spuštění mocné transformace do našeho života.

 

KONZULTACE K PROFILU

Pro ty, kteří se v anglické verzi staženého profilu nezorientují, sestavuji zjednodušenou verzi v češtině. HP posílám elektronicky, obsahuje tři základní sekvence čísel genových klíčů a jejich popis, které slouží jako navigace pro samostatné zacházení s knihou a k základní orientaci v profilu. Poplatek 200,-.

Nabízím také osobní konzultaci (Šumperk), kde seznamuji zájemce s principy Genových klíčů a provádím jej osobním profilem. Přestože je kniha určena k samostudiu, v některých případech je pro člověka přijatelnější formou osobní setkání či rozhovor. Díky specifickému použití slov a jazyka, jemnému přístupu a následnému samostatnému rozjímání nad GK máte možnost nechat se provést svým osobním světem matrixu. Konzultace trvá cca 2 hodiny, cena 1200,-.

 

Objednávku sestavení profilu v českém jazyce nebo konzultaci posílejte na: info@genoveklice.cz

Prosím v objednávce specifikujte, zda vítáte konzultaci nebo chcete pracovat se svým profilem samostatně a zda již máte knihu Genové klíče.

 

Co potřebujete k sestavení profilu:

  • Datum, přesný čas a místo narození.
  • Otevřenou mysl a ochotu setkat se s svými stíny.