Váš hologenetický profil je výjimečná záležitost. To, že se objevil ve vašem životě právě teď, naznačuje, že jste možná připraveni na další úroveň svého vývoje. Poskytuje vám příležitost podniknout vnitřní cestu do některých bohatých a neprobádaných míst uvnitř vašeho bytí. Na rozdíl od mnoha současných systémů jsou Genové klíče cestou, kterou musíte podniknout sami. I když vás nevyhnutelně sblíží s lidmi ve vašem okolí, skutečná vnitřní cesta byla vždy soukromým procesem. Váš hologenetický profil vám však poskytuje jasnou strukturu, kterou se můžete řídit a nad kterou můžete při cestě transformace rozjímat.

Pokud se rozhodnete pro tuto vnitřní cestu, bude užitečné mít „celkový pohled“ na kosmické zákulisí, do něhož vstupujete. Následující příběh vám má přiblížit, odkud pochází váš hologenetický profil a jak případně zapadá do příběhu vašeho vlastního vývoje a probuzení.

 Quiescence – přerušení ticha

Na počátku bylo ticho. Bylo to ticho, které se rozprostíralo do věčnosti – dokonalé a nezlomné. Pak ze samotného ticha vznikla první událost – první okamžik vesmíru se zrodil jako zvuk, jako světlo, jako oheň. Kruh dokonalosti byl prolomen, když došlo k tomu, co známe jako Velký třesk. Ticho bylo přerušeno a objevila se trhlina, když se z prvního okamžiku zrodil také prostor a čas. Trhlina se rozevřela a do ní se vlil život, aby ji vyplnil, aby opravil trhlinu. Ať se život snažil sebevíc, trhlina zůstávala bezedná. Od této prvotní události se život stále snaží zaplnit černou díru v srdci celku. Tomuto vlévání života do sebe říkáme evoluce. Tuto trhlinu jsme časem začali nazývat “ posvátným zraněním“.

Když se trhlina rozevřela, začal se život roztáčet a rozpínat, a tak se postupně štěpil na různé geometické odnože. Prvním takovým útvarem byla trojnost, neboť jedno se nikdy nerozdělilo na dvě části. Když se jedno rozdělilo na dvě, okamžitě se objevila i trojka, aby dva opět spojila. Pomocí trojnosti se život dál snažil rozštěpení zacelit. Kdekoli se vytvořil nějaký princip, okamžitě byl překonán a syntetizován jiným principem. Trojnost poté uvolnila místo kosmickým principům, které stály za hmotou – čtyřce, pětce, šestce, sedmičce, osmičce a devítce. Tyto formy vznikající z prvního zlomu nazýváme „fraktály“. Tkanina časoprostoru se formovala podle toho, jak se fraktály roztáčely a rozpínaly volným prostorem. Na určité úrovni fraktály dosáhly konstatního stavu, jakéhosi vrcholu, a na této konstantě se opět replikovaly na další úroveň. Tak se zrodil holografický vesmír. Tuto konstantu lze měřit osmi oktávami čísla 64.

Veškerý život, čas a prostor tak byly zakódovány v 64-násobné matici.

(pozn. Quiescence je prvotní emanací, jejíž esence přesahuje naši schopnost pojmenovávat barvy. Byť by se asi dala popsat jako bezbarvá, spíše ji vnímejme jako kvalitu spojenou s tichem. Je barvou
ticha a svou přítomností zastavuje myšlení. Představte si jasnou mrazivou zimní noc protkanou padajícími vločkami či tichým šelestem sovího letu a možná zachytíte něco z kouzla pokojné emanace.)

Koalescence – vznik hvězd

Jakmile byla šablona pro život vtištěna do struktury časoprostoru, počáteční výtrysk sluneční energie se začal rozptylovat a docházelo k postupnému ochlazování. S ochlazením přišla koalescence, kondenzace a formování hmoty podél radiálních linií stále rotujících fraktálů. Nyní se rodila celá hvězdná pole, jak kolem každé holografické černé díry vyrůstaly galaxie. Život se stále snažil zacelit trhlinu v srdci vesmíru a vrátit se do celistvosti nulového bodu. Z koalescence principů čísel a geometrických uspořádání se zrodily prvky a z prvků vznikly planety a jejich kruhové tvary. Každý aspekt rozvíjejícího se vesmíru byl fraktálním zrcadlem celku. To, co se zdálo být chaosem, byl ve skutečnosti nekonečný holografický proces vzorů, toku a geometrického uspořádání.

Kvintesence – raný genetický život

Jak se vesmír rozšiřoval a zároveň ochlazoval, hledání celistvosti nabralo další nečekaný směr. Určité geometrické dráhy planet a sluncí se spojily a vytvořily možnost vzniku života. Vznikla naše planeta Gaia. Prvky se nekonečně dlouho kombinovaly a přeměňovaly, dokud se nepodařilo dosáhnout určité delikátní rovnováhy. Zrodily se jednobuněčné organismy. Ty byly samotnou kvintesencí života, protože každý z nich v sobě opět obsahoval drobnou fraktální mapu celku. To byl genetický kód. Čtyřiašedesátinásobná matrice našla způsob, jak oživit sama sebe. S oživováním přišel i základ vědomí. Rostliny dokázaly reagovat na živly, přeměňovat je na energii a život explodoval do oceánů, vzduchu a na celou zemi. Na celé Gaii se život snažil zahojit posvátnou trhlinu, a jak se mu to dařilo, život se paradoxně stával složitějším, rozmanitějším a krásnějším.

Přítomnost – vzestup člověka

Jak se genetický kód dále vyvíjel a přizpůsoboval prostředí, přišla doba savců, kteří postupem času umožnili vznik člověka. Život se stále řídil stejnými fraktálními evolučními vzorci, jako tomu bylo od počátku zrodu vesmíru. Hologram byl živý, pulzoval a replikoval se. S lidskou bytostí přišel další velký dar – a tím byla přítomnost. Přítomnost poprvé poskytla životu možnost sebeuvědomění. Ovšem v jádru všeho stále zůstávalo posvátné zranění. U lidí se toto zranění přenášelo v rodových liniích zakódovaných v substruktuře DNA. Přítomnost posvátného zranění rodilo také velký strach a z tohoto strachu lidstvo hledalo únik, někdy prostřednictvím touhy po rozkoši, ale většinou cestou násilí. Struktura lidských civilizací se pohybovala na vlnách násilí a strachu. Chvíli byla na vzestupu a vzápětí upadala, dokud život spontánně neudělal další průlom.

Transcendence – příslib celistvosti

Vedle strachu, který pronásledoval lidstvo po celé eóny, existovala ještě jedna možnost, další otázka. A ta otázka zněla „proč?“. Lidé, kteří této otázce obětovali svůj život, dokázali, že máme potenciál k jinému směřování než ke strachu. Disponujeme vyšší přirozeností, transcendentní schopností. Po celé věky se přítomnost a slova moudrých rozeznívala jako zvony, aby nám tuto jinou šanci připomněla. Bylo zjištěno, že hluboko v nás, pokud máme odvahu ponořit se do posvátného zranění, leží příslib, a nebo dokonce jistota dosažení celistvosti. Tak začalo lidské duchovní hledání. V určitých okamžicích dějin se navíc zdálo, že toto hledání nabývá na intenzitě. Naši největší učitelé přišli v jediné éře – Ježíš, Buddha, Zarathustra, Mohamed. Následovala velká náboženství a vzniklo mnoho posvátných textů, které nás měly vést k naší vyšší přirozenosti – Bible, Korán, Talmud, I-ťing a mnoho dalších. Každý z těchto badatelských proudů se pokoušel rozluštit kód naší vyšší přirozenosti, abychom mohli najít univerzální cestu k probuzení.

I-ťing – holografická cesta k probuzení

I-ťing stojí mezi všemi posvátnými texty trochu stranou. Vychází z původní 64-násobné matrice, která stojí za časoprostorovým kontinuem, a odráží přesnou matematickou strukturu DNA, čímž dokonale sjednocuje makrokosmos s mikrokosmem. Ve svých počátcích byl I-ťing používán zejména taoisty jako přesný kontemplativní nástroj k dosažení vyšších stavů vědomí. V průběhu let se však kniha poněkud rozmělnila, až začala být vnímána spíše jako populární orákulum než jako duchovní cesta. V roce 1987 však muž jménem Ra Uru Hu obdržel aktualizovaný současný přenos týkající se skutečného použití I-ťingu. Toto učení shrnul do systému nazvaného Human Design. Tento systém sjednotil kód I-ťingu se starověkou astrologií a pochopením genetiky.

64 – původ genových klíčů

Rozložením I-ťingu do kruhu kolem zvěrokruhu Ra fakticky objevil univerzální hodiny zrození pro sledování archetypálních genetických vzorců. Jeho objev ho přivedl k hlubokému pochopení 64 symbolů I-ťingu. Tyto symboly, známé jako hexagramy díky svému šestistupňovému uspořádání, mají specifický vztah k aminokyselinám a základním nukleotidům v naší DNA. Kromě toho je každý ze 64 hexagramů archetypem chování, což znamená, že je lze interpretovat na různých úrovních v rámci téměř jakéhokoli oboru, od fyziologie po sociologii. Jako Raův raný student kontemploval Richard Rudd těchto 64 hexagramů po dobu sedmi let a zažil vlastní průlom, klíčový vhled, který tuto moudrost posunul na další novou cestu. Pojmenoval 64 genetických archetypů jako „Genové klíče“ a pochopil je nikoli jako pevně dané charakteristiky chování, ale jako proměnlivé spektrum obrovských lidských možností.

Spektrum vědomí – jak se stát architektem vlastní evoluce

Každý genový klíč jako fraktální aspekt původního univerzálního vzorce života v sobě skrývá nekonečný potenciál. Jsou to kódy pro celé lidské vědomí. V závislosti na svém postoji můžete měnit frekvenci svých genových klíčů, a tím ovlivňovat nejen svou biologii, ale také svůj osud. Při nízkých frekvencích, kde vládne strach, se vaše genové klíče projevují pouze jako vzorce oběti. Ty jsou známé jako naše stíny. Na vyšší frekvenci, když se povznesete nad vzorec oběti, aktivujete dar obsažený v genovém klíči a tím i tvůrčí explozi. Na nejvyšších frekvencích se každý genový klíč projevuje jako osvícené vědomí známé jako siddhi. Práce s Genovými klíči vás proto přivádí k hlubokému procesu transformace, kdy přijímáte své vlastní stíny a překračujete je.

Hologenetický profil – mapování vesmíru uvnitř vaší DNA

Během této kosmické cesty jsme viděli, jak hluboce je vše v našem vesmíru propojeno se vším ostatním. Navzdory zdánlivé složitosti má vesmír ve svém jádru překvapivou jednoduchost. Když tedy aplikujeme holografické principy na čas stejně jako na prostor, začnou být věci velmi zajímavé. Co znamená, když řekneme, že čas je hologram? Na jedné straně to znamená, že neexistují žádné náhody. V každém okamžiku působí ve vesmíru určitý vzorec, a protože existuje pouze 64 základních vzorců, je poměrně snadné pochopit dynamiku konkrétního časového okamžiku. Vezměme si jeden takový okamžik – vaše narození. V okamžiku, kdy jste se narodili, byl ve hře určitý soubor specifických fraktálních vzorců. Kdybychom dokázali tyto vzorce rozluštit, byli bychom schopni nahlédnout do odpovídajících sil, které vás činí tím, kým jste. Právě to je váš hologenetický profil – umožňuje vám nahlédnout do hologramu a vidět archetypy chování – genové klíče -, které určují vaši evoluční cestu.

Zlatá cesta – sekvence vašeho osobního probuzení

Když poprvé uvidíte svůj profil, zjistíte, že je rozdělen do tří sekvencí. Každá z nich představuje cestu rozjímání a potenciální transformaci vašeho života. Molekula DNA jako kvantová podstata života je naprogramována tak, aby se nakonec stala sebeuvědomující. Poháněna posvátným zraněním neustále hledá svou vlastní vyšší přirozenost. Základem vašeho hologenetického profilu je předpoklad, že uvnitř vaší DNA již existuje kód pro celistvost. Pokud jste schopni tento kód rozvibrovat prostřednictvím správných frekvencí, můžete účinně odemknout svůj nejvyšší potenciál. Váš profil vám proto představuje řadu cest nebo sekvencí vypočítaných z doby vašeho narození, které odpovídají vaší konkrétní cestě probuzení. Když budete toto učení uplatňovat ve svém každodenním životě, začnete postupně zažívat tento úžasný pocit celistvosti, který se ve vás otevírá.

Aktivační sekvence – naplnění vašeho vyššího záměru

Když rozjímáte nad genovými klíči svého hologenického profilu, prvním velkým tématem, na které narazíte, je téma vašeho vyššího záměru. Tento vyšší záměr je zakódován v DNA. V obecném měřítku máme všichni stejný vyšší účel, kterým je uzdravit posvátné zranění a dospět zpět do onoho bodu dokonalé celistvosti – nádherného stavu klidu, který existoval před stvořením a který v nás stále existuje. Každý z nás má však při cestě zpět ke svému pravému zdroji jinou kvalitu vědomí. Když se pustíte do hlubokého rozjímání o konkrétní kvalitě svého záměru a když ji ztělesníte ve svém každodenním životě, aktivujete její vyšší frekvence ve své DNA. Tyto se poté mohou projevit i navenek.

Venušina sekvence – proniknutí do srdce posvátného zranění

Ze tří sekvencí na Zlaté cestě přináší nejsilnější transformaci Venušina sekvence. Představuje pro nás odpovídající završení našeho vesmírného příběhu. Venušina sekvence nás přivádí zpět na počátek našeho vlastního života – do bodu našeho početí. Okamžik početí je mikrokosmickým zrcadlem samotného Velkého třesku. Právě v okamžiku početí jste prostřednictvím DNA svých předků obdrželi posvátné zranění. Tento jediný okamžik označuje bod, v němž vaše vědomí opustilo celistvost bytí a vstoupilo do velké hry života. Venušina sekvence popisuje posvátné zranění jako posloupnost, která je ukládána v holografických fázích od bodu početí až po narození. Vaše největší potenciály a nejhlubší výzvy jsou vtisknuty do vaší biologie ještě předtím, než se narodíte.

Když hovoříme o posvátném zranění, chápeme ho jako posvátné v tom smyslu, že je nedílnou součástí existence. Bez této rány by život neexistoval a my bychom se nemohli vyvíjet. Když tato prvotní trhlina proniká na svět skrze člověka, vstupuje prostřednictvím naší DNA, tedy samotných plánů našeho bytí. Je doslova „omotána“ kolem naší DNA. Toto zranění je také příčinou veškerého lidského utrpení, takže když začneme pracovat se svou Venušinou sekvencí, budeme cestovat hluboko do těch aspektů života, kde pociťujeme velké nepohodlí. Venušina sekvence nám však poskytuje bezpečnou a jemnou cestu do srdce posvátného zranění – cestu, kterou můžeme projít v rámci různých etap. Je to cesta lásky k důvodům, proč ne vždy cítíme lásku.

Sluneční soustava – cykly archetypů

Od pradávna jsme my lidé s úžasem hleděli na hvězdy. Vždy jsme je také používali k navigaci, a to jak navenek, aby nás vedly krajinou, tak i uvnitř, aby nám pomáhaly porozumět našemu životu. Cyklické pohyby planet a měsíců nám nabízejí zřejmou metaforu pro cykly změn v našich vlastních životech. Možná proto nás vždy zajímalo, zda pohyb planet nenabízí více než jen metaforu, nýbrž dokonce zrcadlo. V holografickém vesmíru je vše propojeno se vším ostatním v hluboké synchronicitě.

Když lidé poprvé začali sledovat a uvažovat o pohybech a vlastnostech planet, našli specifické vzorce, které promlouvaly k jejich intuici. V průběhu tisíciletí se určité planety spojily s konkrétními archetypálními vlastnostmi. Postupem času se tyto charakteristiky zdokonalovaly a vyvíjely. Ačkoli může být lákavé považovat naše předky, kteří pozorovali hvězdy, za naivní, v mnoha ohledech byli s živým vesmírem propojeni více než my dnes. Proč se například planety Mars a Venuše přirovnaly k mužským a ženským charakteristikám? Je to náhoda, že Venuše sleduje na obloze dokonalý pětinásobný obrazec, který odráží stejné vzory, jaké najdeme u většiny květin?

Vycházející Venuše – znovuzrození ženskosti

Genové klíče jsou knihou kódů a Venušina sekvence ukazuje, jak prakticky aplikovat tyto kódy na lidský život. Podstatou Venušiny sekvence je používání Genových klíčů jako prostředku k uzdravení vlastního srdce a otevření se bezpodmínečné lásce, která je naším právem od narození. V tomto smyslu je Venušina sekvence feminní, protože nese vlastnosti archetypu matky – laskavost, odpuštění, ušlechtilost a pokoru. V současné době dochází ve světě k velké obnově ženské síly – a netýká se to jen žen. Jde o kvality, které náleží nám všem. Při pohledu na moderní svět, který vytváříme, si uvědomujeme, že pokud chceme přežít budoucnost, budeme tyto vlastnosti potřebovat více než kdy dříve. 

Sekvence zranění – geneze našeho utrpení

Vaše Venušina sekvence se odvíjí od postavení Venuše, Marsu a Měsíce v době vašeho narození. Ukazuje, jak posvátné zranění logaritmicky proniká cykly vašeho dětství. Podobně jako ve vejci ještě před vylíhnutím je také v okamžiku vašeho početí zhuštěn celý plán konkrétního způsobu vašeho zranění, a stejně jako se vejce dělí dále a dále, tak se mikrokosmické božské principy přenášejí do každé fáze vašeho vývoje. Zranění připomíná také genetický hologram, který se projevuje postupně ve vrstvách našich vývojových cyklů.

Naše základní vývojové cykly se znovu odehrávají každých sedm let. Je to proto, že sedm let trvá, než se většina tělesných buněk vymění. Vzorce uložené během těchto cyklů se pak natrvalo usadí v naší povaze, dokud nebudeme připraveni se jim postavit. V našem prvním sedmiletém cyklu se posvátné zranění projevuje jako fyzický kontrakční reflex. V našem druhém sedmiletém cyklu od 7 do 14 let se projevuje jako specifická emocionální obranná strategie a ve třetím sedmiletém cyklu se zranění projevuje jako specifické mentální přesvědčení o naší vlastní nehodnotě. Každá z těchto tří fází je vtisknuta ve třech trimestrech těhotenství, což by nám mělo pomoci pochopit, jak moc je celý tento proces předurčený.

Vaše Venušina sekvence podrobně popisuje přesné vzorce otisku posvátného zranění do vaší genetiky, a tedy do cyklů vašeho dětství. Pochopením genových klíčů vaší sekvence můžete odhalit mytický příběh o tom, jak, kdy a proč se vaše srdce postupně naučilo přestat důvěřovat životu. Při rozjímání nad spletitostmi své sekvence můžete rozplést její tkanivo a otevřít dveře sebepřijetí, sebeodpovědnosti a sebeodpuštění a postupně se naučit, jak znovu plně otevřít své srdce. To je účelem Venušiny sekvence – provést člověka stínovými vzorci, které jsou základem vztahů, aby je mohl proměnit a plně zakusit sílu své přirozenosti jako bezpodmínečné lásky.

Perlová sekvence – dokonalé rozuzlení

Cestu do našeho hologenického profilu začínáme Aktivační sekvencí a hledáním svého záměru, poté postupně prostřednictvím Venušiny sekvence zjišťujeme, že naším hlavním záměrem je uzdravit své srdce. Finále se nazývá Perlová sekvence – jakmile se naše srdce začne otevírat, jsme svědky organického rozkvětu prosperity. Témata záměru, lásky a prosperity na sebe přirozeně navazují – tzv. Zlatá cesta. Perlová sekvence je velmi zvláštní, protože se ještě plně neprojevila v současném světě. Perla se týká zrodu kolektivní inteligence. Jakmile se naše srdce otevřou, skutečný význam prosperity v našem životě se zcela změní. Místo toho, aby se jednalo o osobní úspěch, je prosperita realizována jako potřeba sloužit něčemu většímu. Naše srdce si přeje jediné – využít své nejvyšší dary k pomoci druhým, ve službě celku.

Perla popisuje projevy vaší nejvyšší možné podoby prosperity. Nastiňuje také, jakým způsobem přitáhnete ty správné spojence, abyste mohli projevit svůj vyšší záměr ve svém prostředí. K tomu dochází prostřednictvím synchronicity. Otevření vlastního srdce nás také vede na práh nové úrovně inteligence, která se na naší planetě stále vyvíjí. Tato inteligence je založena na principech filantropie. Filantropie začíná tam, kde končí konkurence. Nejde o to, že by konkurence byla špatná, ale o to, že je založena na konfliktu. Jakmile mezi lidmi začne svítat nová kolektivní inteligence, najdeme zcela nový způsob myšlení, chování a organizace naší společnosti. Tak bude posvátná rána zacelena na kolektivní úrovni.

Evanescence – klidná mysl

Všechny velké příběhy mají svou vývojovou křivku. Když člověk překoná mysl, vše se opět vrátí do klidu bytí. Posvátné zranění se zahojí procesem božského vymizení. S vymizením průrvy uvnitř našeho bytí se vědomí definitivně osvobodí ze sevření evolučního procesu. Nastane onen bájný čas evanescence, v němž se lidstvo a vlastně celé stvoření opět vrátí do svého zdroje. Bude to krásná labutí píseň lidské existence. Dívat se očima tiché mysli znamená být svědkem zániku všech otázek, všeho hledání. Taková doba existovala již před naším narozením a každá kultura si ji vždy uchovávala jako vzpomínku, touhu a sen. Smysl bytí je paradoxní – spočívá totiž v návratu do bezčasovosti bytí.

 

Napsal Richard Rudd

Překlad Markéta Doubravská