Rodina kodonů je chemický okruh v našem těle složený z jednoho či více kodonů. Existuje celkem jednadvacet rodin kodonů a každá z nich se vztahuje k určité aminokyselině či start/stop kodonu. Rodiny kodonů jsou transgenetické chemické rodiny, které působí ve všech genofondech a přirozeně k sobě navzájem přitahují do párů či skupin určité lidi, z nichž se následně vytvářejí větší komunity. Rodiny kodonů jsou biologickým mechanismem působícím v pozadí toho, co dávné kultury nazývaly „karmou“. Způsob, jakým se mezi sebou spojují, tvoří sjednocené geometrické pole lidstva. V procesu mutace lidské DNA, která se stává nositelkou vyšších frekvencí přicházejících s Velkou změnou, přivede jednadvacet rodin kodonů lidstvo k biologické realizaci jeho pravé podstaty a jednoty.

Souvislost mezi Genovými klíči a genetikou spočívá v tom, že každý ze 64 genových klíčů koresponduje s chemickou rodinou zvanou kodon nacházející se v genetickém kódu. K rozšifrování genetického kódu používají vědci určitá pravidla čtení kódů. Používají se určitá označení – genetický kód je třípísmenový, tj. pořadí tří nukleotidů – triplet kóduje vždy jedinou aminokyselinu. Ze čtyř různých nukleotidů v mRNA se tak může vytvořit 64 různých tripletů neboli kódových slov, kodonů. To je naprosto dostatečný počet ke specifikaci každé z 22 aminokyselin a navíc i k vytvoření signálů, které určí, odkud má genetická informace začít (iniciační kodon) a kde má skončit (terminační kodon).

Název rodiny kodonů, tedy specifického okruhu, který je tvořen skupinou genových klíčů, najdete vždy v hlavičce každého genového klíče.

 

 

 • RODINA LIDSTVÍ (GK 10, 17, 21, 25, 38, 51) – kóduje aminokyselinu arginin. Genové klíče obsažené v Rodině lidství odemykají posvátné zranění srdce lidstva a také odhalují skrytý význam utrpení. Každý z těchto genových klíčů zastupuje jeden archetypální aspekt lidského příběhu a coby mytické součásti jedné rodiny společně tvoří všechny předpoklady pro to být člověkem. Na začátku stojí GK 25, který se postará o naše počáteční zranění. Potom se v rámci lidského příběhu musíme utkat se svými stíny, to zajistí GK 38. Současně se musíme vypořádat s omezeními své mysli  – GK 17 a vzdát se kontroly nad životem – GK 21. Najít také během života svou přirozenost – GK 10, abychom se nakonec probudili – GK 51. Díky této komplexní rodině lze vidět, jak mocně jsme spjati s lidským dramatem. Všichni procházíme stejným příběhem. Většina klíčů této rodiny obsahuje téma lásky a lidské schopnosti důvěřovat svému srdci jako jediné autoritě. Tato rodina vtiskuje lidskému genomu základní pilíře pro odvíjení lidského osudu a také evoluce lidstva. Jsou to vrozené atributy, které z nás dělají člověka a pomáhají nám ke zkušenosti – co znamená být člověkem. 

 

 • RODINA TAJEMSTVÍ je jádrem RODINY ZKOUŠEK a nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon) a je aktivována až po dosažení siddhi 12. GK 12 představuje terminační kodon. Představuje jakousi tečku za větou, tj. v našem případě za syntetizovanou bílkovinou.  Existují tři terminační kodony, které jsou v Genových klíčích reprezentovány GK 12, 33 a 56. Na archetypální úrovni jsou tyto tři terminační kodony, tedy tyto tři Genové klíče, sloučeny do jedné chemické rodiny zvané Rodina Zkoušek. Tato rodina přináší do lidského genu aspekt zkoušek a testů na naší cestě v sebe-poznání. GK 12 a jeho stínové frekvence jsou jádrem Rodiny Zkoušek a představují třetí závěrečnou zkoušku trilogie.

 

 • RODINA ZKOUŠEK (GK 12, 33, 56) – nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon). Tyto tři genové klíče tvoří okruh, který souvisí s tzv. stop kodonem, tedy chemickým označením s důležitou rolí v rámci celého genetického kódu. Tyto klíče se chovají se jako pečetě, jež uzavírají místa, v nichž nejvíce ztrácíme energii. A to jsou naše lidské smysly (sluch, zrak, hmat, chuť a čich). Když jsou aktivovány tyto geny, lidstvo se začne odpojovat od iluzorního světa založeného na vnímání vnějšími smysly. Na čistě archetypální úrovni tyto tři kodony pokládají scénář samotné evoluci a testují lidstvo na jeho cestě k seberealizaci. Každé lidské probuzení zároveň probouzí i hrdinu v nás, který musí projít určité mytické zkoušky. 

 

 • RODINA ZÁZRAKŮ (GK 35) – kóduje aminokyselinu tryptofan. Jako jediný genový klíč v této rodině přináší GK 35 do našeho světa vše, co je zázračné. Těm, kdo si dovolí myslet jako děti, otevírá nekonečnou škálu možností. Pro děti je možné cokoli – je to stav neohraničenosti a nespoutanosti. Abyste aktivovali proud zázraků, je potřeba se nejdříve vyvázat z omezení a přesvědčení, která se usadila ve vaší mysli působením prostředí a lidí kolem vás. Z naší historie známe příběhy o tom, jak se člověk vznesl či dematerializoval před zraky druhých. V Rodině zázraků je možné cokoli. Vyzývá nás, abychom překročili omezení hmoty a uskutečnili zázraky, aby ostatní lidé rozšířili své vědomí a otevřeli své srdce i jiným způsobům žití. Dar 35 je jediným místem v lidské DNA, kde si můžeme vybrat, jak se bude vytvářet realita. Jelikož je bodem nekonečných možností. A jedině když otevřeme svou mysl možnostem, máme na výběr.    

 

 • RODINA SVĚTLA (GK 5, 9, 11, 26) – kóduje aminokyselinu threonin. Rodina světla tvoří skupinu čtyř chemických kódů, jejichž základním úkolem je vložit do DNA otisk, podle něhož je určován způsob, jakým naše tělo zachycuje, uchovává a přeměňuje světelné vlnění na energii. Na základě magnetismu naší aury světelné vlnění buď do buněčné struktury našeho těla přitahujeme nebo je limitujeme. Žijeme-li na frekvenci strachu, omezujeme množství světla, které dopadá až k naší DNA. Čím otevřenější srdce máme, tím více světla vpouštíme ke své DNA. Pouze od určité úrovně frekvencí je možné probudit jisté kódy. Tento okruh kodonů oslovuje centrální sdělení Genových klíčů a to, že my lidé máme schopnost vědomě či nevědomě snižovat a zvyšovat frekvenci světla, které proudí naším tělem, a tím měníme svou realitu prostřednictvím DNA. 

 

 • RODINA ALCHYMIE (GK 6, 40, 47, 64) – kóduje aminokyselinu glycin. Rodina alchymie hraje zásadní roli při transformaci lidstva. Každý z těchto klíčů má na starost transmutaci DNA tak, aby v lidském těle nebyla žádná překážka pro vtělení vyšších vibrací. GK 6 boří všechny bariéry ve vztazích, GK 40 vnáší do lidských komunit otevřenost, GK 47 nám umožňuje naprosto přetvořit staré vzorce a GK 64 nás otevírá zbrusu novým možnostem pro jiný způsob života. Tato rodina aktivuje proces čištění karmy, aby se naše vyšší těla mohla projevit v lidské formě. Tento proces nakonec přinese mír na Zemi. 

 

 • RODINA HLEDÁNÍ (GK 15, 39, 52, 53, 54, 58) – kóduje aminokyselinu serin. Tento genetický okruh vytváří v lidském genomu velký tlak. Každý z těchto šesti klíčů řídí nějaký aspekt evolučního pohybu. Na úrovni stínu tento tlak používá strach a stres. Na vyšších frekvencích generuje kreativitu a aspiraci, aby nás pozvedl k duchovnímu probuzení. Společně nás těchto šest tlaků nutí hledat odpovědi přinášející úlevu našim touhám. Ve skutečnosti jakékoli hledání vyvěrá z určitého nepohodlí a nakonec nás vede do našeho nitra. A právě tento obrat dovnitř odemyká obrovský rezervoár vitality, který je nám dostupný, když se dokážeme dostatečně uvolnit. Ve chvíli, kdy nám dojde, že veškeré hledání je vlastně život hledající sám sebe, přestaneme hledat, tlak poleví, životní energie se pročistí a bude z nás více zářit.

 

 • RODINA PROSPERITY (GK 16, 45) – kóduje aminokyselinu cystein. Tato rodina je hlavním programem DNA sloužícím ke spuštění prosperity. Vytváří vyšší frekvence generující hojnost napříč celými genofondy. Ukazuje nám, že čím více různorodých zdrojů zapojíme dohromady, tím úspěšnější a efektivnější se stáváme. Právě díky spojení různorodých lidských talentů v rámci skupinové synergie, která má sílu, je všechno možné. A to je tajemstvím společenství – když se dá dohromady genetické seskupení géniů, tak se může spustit osvobození prosperity napříč celou civilizací. 

 

 • RODINA HMOTY (GK 18, 46, 48, 57) – kóduje aminokyselinu alanin. Rodina hmoty obsahuje čtyři genové klíče, které programují proces inkarnace od početí do věku 21 let. Díky tomuto kodonu vstupuje duch do hmoty, v ní se usazuje a vyzařuje svou podstatu. Rodina hmoty také neustále prověřuje své okolí. Tyto genové klíče svou podstatou vyžadují zpětnou vazbu okolí tak, aby se dítě orientovalo ve světě zdravým způsobem. Tři fáze vývoje – fyzický, emoční a mentální – jsou zastoupeny genovým klíčem 46, 48 a 18, v tomto pořadí. Přičemž GK 57 pokládá základy vývoje plodu v děloze. Rodina hmoty hraje důležitou roli ve vývoji každého jednotlivého dítěte do dospělého člověka a řídí infrastrukturu fyzického, emočního a mentálního zdraví.

 

 • RODINA BOŽSTVÍ (GK 22, 36, 37, 63) – kóduje aminokyselinu prolin. Rodina božství je úzce spjata se skutečným významem Kristovského vědomí. Tyto čtyři genetické archetypy v nás probouzí nejvyšší vědomí a přivádí na svět manifestaci plně realizovaného božství. Rodina božství odhaluje velkou pravdu – GK 63, a to že jsou si všichni lidé rovni skrze utrpení – GK 37. Pochybovat je lidské – GK 36. To nás nakonec vede k laskavosti a ohleduplnosti k ostatním – GK 22. Jelikož je součástí Rodiny božství genový klíč 22, dává tomuto kodonu výraznou příchuť. Tou je transformace lidského vědomí skrze utrpení. Přináší do našich životů zásadní emoční výzvy a zkušenosti. Svou podstatou je však poslem vykoupení a spásy. 

 

 • RODINA ILUZE (GK 28, 32) – kóduje aminokyselinu kyselinu asparagovou. Tato rodina obsahující dvojici genových klíčů dává vzniknout iluzi smrti a také jejímu rozplynutí. Má za úkol provést lidstvo závojem primárního strachu ze smrti a strachu z umírání, resp. strachu z nenaplněného života (že nestihneme naplnit svůj osud). Na stínové frekvenci nás tato dvojice klíčů nutí odkládat své životy na později a hledat smysl života v budoucnosti. Ve své podstatě je tento kodon poslem úplného prohlédnutí skrze iluzi smrti. A to díky prostému pochopení – že skutečným smyslem života je to, že se stroprocentně odevzdáme každému probíhajícímu okamžiku, že žijeme naplno.  

 

 • RODINA NENAVRATITELNOSTI (GK 31, 62) – kóduje aminokyselinu tyrosin. Tato rodina se zvláštním názvem odkazuje na evoluční proces, který se odehraje, když vyšší vědomí dosáhne v člověku úrovně krční čakry. Krční centrum je místem, kde dochází k nejvyššímu lidskému zasvěcení. Zde dochází k iniciačnímu přechodu ze čtvrté roviny kauzálního těla do roviny páté, zvané buddhické tělo. Jakmile jednou začnete mluvit pravdu a vyšší involuční proudy začnou používat váš hlas k přenosu jejich pravd a poselství, už není cesty zpět. V této chvíli jste prolomili bariéru z nižších světů do těch vyšších. Je to už navždy. Místo uctívání vyššího se stáváte jeho ztělesněním.

 

 • RODINA OSUDU (GK 34, 43) – kóduje aminokyselinu asparagin. Rodina osudu propojuje sílu evoluce a involuce. Lidský úděl neustále osciluje mezi dvěma polaritami – GK 34, který nás nutí se vyvíjet a stávat se lepším, a GK 43, který nás vede do těla a začleňuje do světa hmoty. Epifanie, neboli zjevení vyšších světů se setkává se vznešeností lidského těla na nižších úrovních a prostupuje ho. Výsledkem je čisté spojení a prolnutí, když duch vstupuje do hmoty a zcela ji prosytí božstvím. Tajemstvím této rodiny je správné načasování. Napříč eony časů našeptává úším těch, kteří jsou připraveni naslouchat a jejichž vhledy umožňují tuto pravdu zachytit – že život je mystérium, ve kterém spolu tančí láska a štěstí. 

 

 • RODINA POČÁTKU (GK 41) – kóduje aminokyselinu methionin (start kodon) a je spojena s nadledvinkami. Tato rodina hraje nezastupitelnou roli v genetické matrici člověka. Zastupuje tzv. start kodon, který je vstupní branou ke genetickému kódu. Je to označení sloužící k rozpoznání začátku genu – místa primární emanace, kde to všechno začíná. Každý start kodon v každé jednotlivé buňce našeho těla je elektromagneticky propojen se všemi ostatními start kodony. Což je základem holografického těla, jež je propojeno s holografickým vesmírem. GK 41 je zasazen do jádra genetické matrice jako Rodina počátku, pulzuje zdrojovým kódem, který je předáván napříč fraktální sítí našeho těla i celého vesmíru.

 

 • RODINA ILUMINÁTŮ (GK 44, 50) – kóduje aminokyselinu kyselinu glutamovou a je spojena s imunitním systémem. Tato rodina nese kód pro vyšší harmonické uspořádání. Jakmile se tento kód v rámci lidského genomu probudí, projde vyšší jemnohmotné tělo lidstva sebeorganizujícím procesem, během něhož se probuzení jedinci uspořádají do koherentních a účinných formací. Toto vyšší sociální uspořádání se objeví samo ve chvíli, kdy se lidé přesunou ze stínových frekvencí do těch vyšších a začnou si uvědomovat harmonické nastavení, které si všichni v sobě neseme. Lidé vždy vyciťovali přítomnost tzv. iluminátů, tedy těch vyvolených. Tito jedinci jsou vetkáni do všech našich legend, filmů a snů, ale také do konspiračních teorií. Tento fenomén je často mylně vykládán. Ilumináti odkazují na vyšší vývojová stádia – božské bytosti nebo nanebevzaté mistry, kteří od nás nejsou odděleni, ale naopak jsou naší vyšší přirozeností, která se manifestuje. Žijeme v době zvýšeného výskytu iluminátů, v čase nevídané celoplanetární změny, kdy nás harmonické pole vtahuje, aby proměnilo naši DNA a probudilo v ní kód k novému uspořádání společnosti. 

 

 • RODINA VZDUŠNÉHO VÍRU (GK 49, 55) – kóduje aminokyselinu histidin a je spojena s mutací solar plexu. Tato rodina spojuje genový klíč 49 s mistrovským genovým klíčem 55. Oba přináší světu mutativní proces v podobě zásadních změn ve společnosti. Vytváří znovuzrození svobody či svobodu znovuzrození. Tato svoboda se týká pročištění solar plexu, který je tak zanesen a zaměstnán našimi emocemi. Emoční mlha nám nedovoluje vidět čistě do svého nitra, natož svět kolem sebe. Ale pozor, aby nedošlo k omylu. To neznamená, že nemáme mít emoce. Ale spíše uvědomit si emoce jako zprávy, které nás upozorňují na nějaké vnitřní nepohodlí, na nenaplnění našich potřeb. Proto máme své emoce přivítat, nebát se jich a uvolnit jejich pohyb. A teprve díky tomu se můžeme podívat více dovnitř, zavnímat tělo a svoje skutečné potřeby. Na to nás emoce upozorňují. Nenabádají nás, abychom v jejich jménu bojovali ve vnějším světě. Když vyslyšíme skutečné poselství našich emocí, dojde k mutaci solar plexu. Tato rodina je zásadní při proměně lidstva. Zde se nachází první spínač pro kolektivní transformaci.
  Aminokyselina histidin je produkována při fyzickém orgasmu. Jelikož tento kodon prostupuje celý lidský genom, dal by se přirovnat ke kolektivnímu orgasmu – spirálovitá síla vědomí způsobující řetězovou reakci v těle lidstva, která nás vynáší na stále vyšší úrovně sjednocení a extáze. 

 

 • RODINA OHNĚ (GK 1, 14) – kóduje aminokyselinu lysin a je spojena s párovými orgány vnitřního ohně – játry a tenkým střevem. Když se rozhoří božský oheň ve vaší DNA, nabýváte zázračné síly. Tato rodina spojuje siddhi Krásy a Hojnosti a jako taková představuje energetický drahokam skrytý v srdci stvoření a zároveň smysl celé existence – a tím je vytvořit něco, co je nekonečné krásné a naplnit to vědomím, že to je nekonečně krásné. Génius je vždy hluboce spojen s něčím novým a svěžím. Když ve vás hoří oheň kreativity, lidé jsou k vám přitahováni, aby se u něj ohřáli a nechali se inspirovat, ale když váš oheň skomírá, zůstáváte bez povšimnutí. Avšak kreativitu neprobudíte vůlí, v takovém případě skončíte u kompromisu se sebou i ostatními. Pro Rodinu ohně platí, že život je buď naprosto angažovaný nebo zkrátka odpočívá. Génius je jiskra, kterou je třeba aktivovat. Největší škodou v našem světě je neustálé programování nízkofrekvenčního kolektivního vědomí, které nutí lidi ke kompromisům a vzdání se svých snů. Jiskra geniality je tu už při narození, a pokud je rozpoznána v raném věku, může dítě prožívat své dětství tak, aby čerpalo z plamene svého konkrétního génia.

 

 • RODINA VODY (GK 2,8) – kóduje aminokyselinu fenylalanin. Rodina vody každého z nás udržuje na cestě, která nevyhnutelně vede k seberealizaci. Jedná se o skupinu klíčů ryze feminní povahy. Rodina vody vytváří se svou opačnou polaritou, Rodinou ohně, nekonečnou genetickou smyčku. Tyto dvě chemické rodiny nás vedou po křivce osudu tak, aby si náš genetický materiál vždy nacházel svůj protějšek. Působí až do hloubky našeho těla, aby i tam zachoval rovnováhu všech opačných sil. Tyto dvě rodiny – Rodina ohně a Rodina vody – tvoří nekonečnou smyčku lásky, jež proniká hluboko do lidského genofondu a pohání každého muže i ženu na cestu lidství.   

 

 • RODINA GAII (GK 60, 61, 19) – kóduje aminokyselinu isoleucin. Tato rodina nese kód, díky kterému budou žít všechny bytosti na planetě Zemi opět v jednotě. Tato skupina genových klíčů umožňuje (nebo zabraňuje) vědomí cestovat mezi různými životními formami na Zemi a spojovat je na společné cestě vývojem. Díky Rodině Gaii jsme schopni vnímat Zemi jako jeden organismus – živoucí modrozelenou planetu plnou různých druhů a forem života. Učí nás, že evoluce je síla, která se vynořuje z nás samých a že se musíme podívat především do sebe, abychom odhalili toto tajemství. Celá tzv. živá a neživá příroda a její formy jsou navrženy tak, aby zakusily jednotu a uvědomily si sami sebe jako součást většího celku. Rodina Gaii obsahuje hlubokou moudrost. A sice, že vše, počínaje těmi nejnepatrnějšími částicemi až po samotný vesmír, nese ve své nejniternější podstatě ten zářivý diamant vnitřní pravdy. 

 

 • RODINA SJEDNOCENÍ (GK 59, 4, 7, 29) – kóduje aminokyselinu valin. Základním úkolem Rodiny sjednocení je pročištění lidských vztahů na planetě. Tento kodon obsahuje kolektivní kódy sloužící k tomu, aby se lidská rodina mohla navrátit do stavu sjednocení. Tyto čtyři genové klíče určují vzorce lidských vztahů (i jejich disfunkce) a zároveň jejich nejvyšší potenciál v podobě ctnosti, odpuštění, transparentnosti a oddanosti. Tyto atributy jsou základem pro rozvoj nového fenoménu, který se má v lidstvu zrodit, a tím je kolektivní vedení či vůdcovství. Tato rodina prochází v současnosti spontánní mutací v naší DNA  a je přímo zodpovědná za změny ve vztazích, zejména těch, které se týkají naší sexuality, osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě.

 

 • RODINA ČIŠTĚNÍ (GK 13, 30) – kóduje aminokyselinu glutamin. Rodina čištění provází lidstvo na cestě cyklického vývoje skrze očistu. Bere nás na velkou výpravu vedoucí očistnými ohni vědomí, díky nimž se postupně vzdáváme svého lpění na lidských tužbách. Vědci se dnes domnívají, že aminokyselina glutamin souvisí s funkcí či disfunkcí našeho trávení. Mohli bychom tedy říci, že existuje spojitost mezi tím, jak se člověk dokáže srovnat se svou minulostí a tím, v jakém stavu je jeho trávení a zbavování se zbytků.

 

 • RODINA ŽIVOTA A SMRTI (GK 3, 24, 23, 20, 27, 42) – kóduje aminokyselinu leucin. Jedná se o skupinu kodonů, která má na starost přivést lidskou bytost do formy a zase zpět. Jejím základem je změna a neustálá mutace života, je to síla tvoření a zániku. Život je ve všech cyklech buněčné mutace naprogramován tak, aby následoval určité archetypální procesy zastoupené těmito šesti genovými klíči. Život je změna a veškerá pravda spočívá ve vědomí přítomného okamžiku. Dalším poselstvím této rodiny je, že chaos této hry si zaslouží úctu a je hoden naší plné důvěry. Hra je vyjádřením génia a génius najde vždycky nové řešení situací, se kterými se setkává. 

 

Velmi zajímavý praktický vhled pana Honzy Valenty, který při kontemplaci nad Genovými klíči vytvořil názorné grafické zpracování rodin genových klíčů, můžete shlédnout ZDE.